ประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงต่างๆ ประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงต่างๆ

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัทได้ฟรี

วางแผนชีวิต คิดให้ครบ

พร้อมรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันสู้โรคอันตรายต่างๆที่ชดเชยรายได้ช่วยคุณสู้ค่ารักษาจากโรคต่างๆเช่นทำคีโมเคมีบำบัดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโรคมะเร็งปากมดลูก

ประกันสู้โรคอันตรายต่างๆที่ชดเชยรายได้ช่วยคุณสู้ค่ารักษาจากโรคต่างๆเช่นทำคีโมเคมีบำบัดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโรคมะเร็งปากมดลูก

*เมื่อเข้ารักษาใน รพ. ด้วยโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง
จำนวนร้อยละที่แสดงถึงผลประโยชน์ในแบบประกันด้านบน หมายถึงจำนวนร้อยละของเงินทุนประกัน
ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

หมายเหตุ

*แผนประกัน AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ซึ่งครอบคลุมถึงแบบประกัน AIA CI SuperCare, สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus Gold, ECIR, และ AIA Health Cancer ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ / **ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและคำนิยามโรคร้ายแรงตามที่ระบุในแต่ละสัญญา ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

ข้อตกลงการใช้ | การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง