link to AIA.com
 
 

VIP Call Center 0-2353-8900

 
AIA Privilege Home Page
ข้อกำหนด
ข้อกำหนดสำหรับผู้ถือกรรมธรรม์ VIP
 
 

ข้อกำหนดสำหรับตัวแทน

 
ข้อกำหนดสำหรับ
ผู้ถือกรมธรรม์ VIP
ข้อกำหนดการคงสถานะ
ผู้ถือกรมธรรม์ VIP
การส่งใบคำขอเเอาประกันชีวิต
และเอกสารประเภทอื่นๆ
ข้อกำหนดในการจัดทำกรมธรรม์
ประกันชีวิตปกผ้า
ข้อปฏิบัติในการคิดค่าใช้จ่าย
กรณีขอเลขที่กรมธรรม์ T-99
แบบฟอร์มการขอบัตรประจำตัวใหม่
สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP
แบบฟอร์มการขอออกบัตรกำนัลใหม่
สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี
 
 
กรณีที่มีกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งหรือมากกว่า ได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามและ เป็นสาเหตุให้เบี้ยประกันภัยรวมตามข้อกำหนด น้อยกว่า 250,000 บาทต่อปี สำหรับแบบประกันภัยชำระ เบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) หรือน้อยกว่า 2,500,000 บาทต่อปี สำหรับเบี้ยประกันภัย แบบชำระครั้งเดียว (Single Premium) ต่อผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งได้เปลี่ยน สถานะโดยขาดผลบังคับ เช่น

• เวนคืนกรมธรรม์

• เปลี่ยนเป็นแบบขยายระยะเวลา (ETI)

• เปลี่ยนเป็นแบบใช้เงินสำเร็จ (RPU)

• ลดวงเงินเอาประกันภัย

• ครบกำหนดสัญญา

หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับการปรับสถานะออกจาก VIP ซึ่งจะมีผลต่อการระงับสิทธิพิเศษ ตามข้อกำหนดสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP
หมายเหตุ : ผู้ถือกรมธรรม์ที่ถือกรมธรรม์ซึ่งมีผลบังคับอยู่เดิมรวมกันทั้งหมดมีเบี้ยประกันภัยรวมกันน้อยกว่า 250,000 บาท (รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ และ/หรืออาชีพ [Extra Premium] และเบี้ยประกันภัย แบบมีกำหนดระยะเวลา) แล้วนำส่งใบคำขอเอาประกันภัยฉบับใหม่เข้ามาโดยมีเบี้ยประกันภัยรวมน้อยกว่า 250,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่เดิมทั้งหมดแล้ว มีจำนวนเบี้ยรวม เท่ากับหรือมากกว่า 250,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของผู้ถือกรมธรรม์ VIP ถือเป็นผู้ถือ กรมธรรม์ VIP

ตัวอย่าง - ผู้ถือกรมธรรม์ 1 ราย
รายละเอียด
แบบประกัน
เบี้ยประกันภัยรายงวด
รวม
สิทธิพิเศษ VIP
กรมธรรม์ฉบับแรก (เริ่ม 1 ม.ค. 2545)
20PLP
170,000 บาทต่อปี
170,000
ไม่ได้รับสิทธิ
กรมธรรม์ฉบับที่ 2 (เริ่ม 1 ส.ค. 2551)
Health Guard
25,000 บาทต่อปี
195,000
ไม่ได้รับสิทธิ
กรมธรรม์ซื้อใหม่ (เริ่ม 1 ม.ค. 2554)
15Pay25
55,000 บาทต่อปี
250,000
ได้รับสิทธิ
 
 
 
     
  รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย
ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่: 24 Oct 2013