คลิก! ให้เราติดต่อกลับ
  • เพิ่มทุนให้ทุกปี!! คุ้มครองรวมสูงสุดถึง 150%
    แต่จ่ายค่าเบี้ยฯเท่าเดิม รางวัลสำหรับผู้มีชีวิตที่ยืนยาว..

ประกันชีวิต 50 อัพ (เพื่อผู้สูงอายุ)

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ
สมัครง่ายๆ แค่โทร

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท*

จ่ายค่าเบี้ยฯเท่าเดิมแต่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 450,000 บาท**

ผู้หญิงจ่ายถูกกว่า 11%***

กรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับเลย
ก่อนจะสายเกินไป

*คำนวณจากเพศหญิง อายุ50ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000บ.
**ผลประโยชน์ในปีที่8เป็นต้นไปของแผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท
***เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยของผู้ชายโดยเฉลี่ยในช่วงอายุที่เท่ากัน

เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : เอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุน (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ : 50 - 70 ปี
การพิจารณารับประกัน : การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ
จำนวนเงินเอาประกันภัย : ตั้งแต่ 50,000 ถึง 300,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี
คุ้มครอง : การเสียชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองตลอดชีวิต หรืออายุครบ 90 ปี
ผลประโยชน์ : ปีที่ 1-2 :
ในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ : รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และรับเพิ่ม 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสาธารณะ: รับเงินเท่ากับเบื้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และรับเพิ่ม 500%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีที่ 3 เป็นต้นไป :
ปีที่ 3 : รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 4 : รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 5 : รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 6 : รับ 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 7 : รับ 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 8 เป็นต้นไป : รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครบกำหนดสัญญา : 150% จำนวนเงินเอาประกันภัย
คำถามพบบ่อย
Q : หากจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี จะมีส่วนลดใด ๆ หรือไม่?
A : ค่าเบี้ยฯรายปีโดยเฉลี่ยจะถูกกว่าการจ่ายรายเดือน 7%
Q : ความคุ้มครองที่เพิ่มสูงขึ้นจนสูงสุดที่ 150% ในปีที่ 8 นั้น แล้วหลังสิ้นปีที่ 8 ความคุ้มครองจะเป็นเท่าไหร่?
A : เอไอเอเพิ่มความคุ้มครองให้ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจนความคุ้มครองสูงสุดถึง 150%
ในปีที่ 8 โดยหลังจากนั้นความคุ้มครองจะคงที่ 150% จนตลอดอายุสัญญา หรือเมื่อผู้เอาประกันฯมีอายุครบ 90 ปี
Q : เมื่อทำประกันแล้ว หากตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวในภายหลัง กรมธรรม์จะยังคงมีผลคุ้มครองหรือไม่?
A : สำหรับประกันชีวิต 50 อัพ (เพื่อผู้สูงอายุ) หากตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวในภายหลัง กรมธรรม์จะยังคงมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีการชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไขไม่ต้องห่วงว่าจะทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลานในอนาคตค่ะ
Q : ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นจนสูงสุดถึง 150% นั้น ค่าเบี้ยฯจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่?
A : ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเอไอเอจะเพิ่มความคุ้มครองให้ปีละ 10% ตั้งแต่ปีที่ 4 จนความคุ้มครอง
สูงสุดถึง 150% ในปีที่ 8 แต่ค่าเบี้ยประกันภัยนั้นคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่มีปรับเพิ่มตามความคุ้มครอง
หมายความว่าคุณจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจำนวนเท่ากับวันเริ่มทำประกันตลอดอายุสัญญา
Q : มีโรคใดๆที่ไม่คุ้มครองหรือไม่?
A : เนื่องจากประกันชีวิต 50 อัพ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแบบประกันที่ไม่ต้องแจ้งเกี่ยวกับประวัติสุขภาพใดๆ ดังนั้นภายใน 2 ปีแรก กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว แต่ภายหลัง 2 ปี เราคุ้มครองทุกโรคโดยไม่มีการเข้าไปตรวจสอบประวัติสุขภาพย้อนหลังใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ
1. เปรียบเทียบแบบประกันเพื่อผู้สูงอายุ และแบบประกันทั่วไป (ข้อมูลจาก www.tlaa.org)
Tips
2. คำยืนยัน..แบบประกันเพื่อผู้สูงอายุ ตายหลัง 2 ปี เป็นอะไรก็จ่ายหมด!! https://www.facebook.com/tlaa.org/posts/1128576910488542:0
  • ประกันชีวิต 50 อัพ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุน (ไม่มีเงินปันผล)(เพื่อผู้สูงอายุ)
  • หมายเหตุ: ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และรับเพิ่ม 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรับเพิ่ม 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ, ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีเสียชีวิตรับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยในปีนั้น สูงสุดไม่เกิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2564, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมาย

ข้อตกลงการใช้ | คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • เมนูหลัก