• อุ่นใจขึ้นเยอะ คุ้มครองให้ทั้งชีวิต และสุขภาพแบบนี้
    เราไม่เบิกเคลม ก็ไม่เสียเปล่า ส่งต่อให้ลูกหลานได้ด้วย

ประกันชีวิต อาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ)

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ
สมัครง่ายๆ แค่โทร

รับเงินชดเชยรายวัน *รวมสูงสุด 100,000 บ. เมื่อนอนโรงพยาบาลทุกกรณี

ความคุ้มครองรวมสูงสุดถึง 300,000 บ.**

ค่าเบี้ยฯรายปีจ่ายถูกกว่า 7%***

กรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับเลย
ก่อนจะสายเกินไป

*ค่าชดเชยรายวันสูงสุดคืนละ 1,000บ. สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
**จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ปีที่7เป็นต้นไป ของแผนประกันภัย 200,000บ.
***เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน

เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : เอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุนพิเศษ (ไม่มีเงินปันผล)(เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ : 50 - 70 ปี
การพิจารณารับประกัน : การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใด ๆ
จำนวนเงินเอาประกันภัย : 100,000 / 150,000 / 200,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองตลอดชีวิต หรือครบอายุ 90 ปี
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ - กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ สาเหตุการเสียชีวิต จำนวนผลประโยชน์
1-2 อุบัติเหตุ* รับเงินเท่ากับเบื้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าวและรับเพิ่ม 110%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยค่าชดเชยรายวันฯที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (ถ้ามี)
เหตุอื่น ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
3 ทุกกรณี* 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
4 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
5 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
6 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
7 เป็นต้นไป 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
ผลประโยชน์ - กรณีค่าชดเชยรายวันการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ปีกรมธรรม์ สาเหตุการเข้าพักรักษาตัว จำนวนผลประโยชน์สูงสุด
1-2 อุบัติเหตุ* 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เหตุอื่น ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครอง
3 ทุกกรณี* 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
4 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
5 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
6 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
7 เป็นต้นไป 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***

*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
**ณ วันที่จ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนผลประโยชน์ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หักด้วยผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันฯที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด สะสมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่3 เป็นต้นไป (ถ้ามี)
***ณ วันที่จ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนผลประโยชน์สูงสุดในปีกรมธรรม์นั้น หักด้วยผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันฯที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดสะสมตั้งแต่
ปีกรมธรรม์ที่3 เป็นต้นไป (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ - กรณีมีชีวิตอยู่กรมธรรม์ครบสัญญา
หากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี บริษัทฯจะจ่ายจำนวนเงิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดสะสมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป (ถ้ามี)
คำถามพบบ่อย
Q : หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ จะยังคงสามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) ได้หรือไม่?
A : ไม่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรก็สามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) กับเราได้ เพื่อให้เราช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อคุณต้องนอนโรงพยาบาล
Q : เนื่องจากประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้ความคุ้มครองเงินชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แล้วถ้าเป็นโรคอะไรเราก็ต้องแจ้งให้ทางเอไอเอทราบทั้งหมดเลยหรือไม่?
A : ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแบบประกันที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ดังนั้นลูกค้าไม่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสุขภาพใดๆทั้งสิ้น
Q : เมื่อทำประกันแล้ว หากตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวในภายหลัง กรมธรรม์จะยังคงมีผลคุ้มครองหรือไม่?
A : สำหรับประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) หากตรวจพบว่ามีโรคประจำตัวในภายหลัง กรมธรรม์จะยังคงมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีการชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไข
Q : มีโรคใดๆที่ไม่คุ้มครองหรือไม่?
A : ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้ความคุ้มครองจ่ายเงินชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาลทุกกรณี ถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวมาก่อนสมัครหรือไม่ แต่ทั้งนี้ใน 2 ปีแรก เอไอเอจะคุ้มครองให้เบิกค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น
Tips
1. เปรียบเทียบแบบประกันเพื่อผู้สูงอายุ และแบบประกันทั่วไป (ข้อมูลจาก www.tlaa.org)
2. คำยืนยัน..แบบประกันเพื่อผู้สูงอายุ ตายหลัง 2 ปี เป็นอะไรก็จ่ายหมด!! https://www.facebook.com/tlaa.org/posts/1128576910488542:0
  • ประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัยแบบ เอไอเอ สูงวัยตลอดชีพ เพิ่มทุนพิเศษ (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)
  • หมายเหตุ: 1) ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันฯ ในปีที่ 1-2 เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น 2) ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่ม 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่าชดเชยรายวันฯที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต (ถ้ามี), ปีที่ 3 เป็นต้นไป กรณีเสียชีวิตรับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยในปีนั้นๆ หักด้วยค่าชดเชยรายวันฯ ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมด สะสมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2564, กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมาย

ข้อตกลงการใช้ | คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • เมนูหลัก