สนใจซื้อแผนประกันคุ้มครองสุขภาพนี้ กรุณากรอกข้อมูล

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

เมื่อเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรวมทั้งกรณี DAY CASE

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

ถ้าไม่เคลม มีเงินคืนพิเศษ สูงสุด 28%**

รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษเมื่อ

  1. สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป
  2. ไม่มีการเคลมค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
  3. ไม่เสียชีวิตในรอบปีกรมธรรม์์ที่ผ่านมา (โดยต้องไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์)
  4. มีการชำระเบี้ยในงวดถัดไป หากเป็นรายเดือนต้องชำระอย่างน้อย 3 งวด

**เงินคืนพิเศษสูงสุด 28% คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยของแผน 2500 เพศชาย อายุ 21-25 ปี

ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA ยังมีผลบังคับ

เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฏหมายที่กำหนด

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ทั้งนี้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ชำระเบี้ยประกันเข้ามาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

  • * หากสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยต้องไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด
  • ** เงินคืนพิเศษสูงสุด 28% คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยของแผน 2500 เพศชาย อายุ 21-25 ปี
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ
  • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
  • การตรวจสุขภาพและพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
Top