ทุนประกันชีวิตสูง ด้วยเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

ทุนประกันสูงเบี้ยที่เหมาะสม ทุนประกันสูงเบี้ยที่เหมาะสม

เพื่ออนาคตการศึกษาที่มั่นคงสำหรับลูก

วางแผนเพื่อการศึกษาลูก วางแผนเพื่อการศึกษาลูก

แผนส่งต่อความมั่งคั่ง

แผนส่งต่อความมั่งคั่ง แผนส่งต่อความมั่งคั่ง

ประกันสุขภาพออกแบบได้

แผนประกันสุขภาพระยะยาว แผนประกันสุขภาพระยะยาว

ทุนประกันที่เหมาะสมควรจะล้อตามความสามารถในการหารายได้หรือภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้หารายได้หลัก

"วันนี้คุณมีทุนประกันชีวิตเพียงพอแล้วหรือยัง"

แต่โดยส่วนมากคนยังมีทุนประกันที่ไม่เพียงพอ เพราะว่าหากต้องการทุนประกันชีวิตสูง ในแบบประกันทั่วๆไปจะมีต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงมาก แต่สำหรับ แบบประกัน
เอไอเอ อิสระ พลัส จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงทุนประกันที่สูง ได้ง่ายกว่าที่เคย

“ลูกค้าอายุ 30 ปี สามารถมีทุนความคุ้มครอง 10 ล้านบาท ได้ด้วยเบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียง 40,000 บาทต่อปีเท่านั้น*”


อีกทั้งเมื่อภาระค่าใช้จ่ายลดลงแล้วก็สามารถลดทุนความคุ้มครอง เพื่อทำให้กรมธรรม์เล่มเดิมกลายเป็นเงินออมเพื่อการเกษียณได้อีกด้วย

โสด หรือ ไม่มีภาระต้องดูแล เน้นทุนไม่เยอะเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตของเงินออม
มีครอบครัว มีภาระ ปรับทุนสูงขึ้น แต่ส่วนของเงินออมก็จะลดลง แต่ไม่ต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่ หรือจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม
เกษียณ ลูกเรียนจบก็ลดทุนประกันลง เพื่อให้เงินทำงานมากขึ้นไว้สร้างเงินก้อนยามเกษียณ

กรมธรรม์เล่มเดียวสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกช่วงชีวิต

แต่นอกจากความอุ่นใจที่มีทุนประชีวิตที่เพียงพอแล้ว เอไอเอ อิสระ พลัส ทุกฉบับยังมีความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่จะจ่ายผลประโยชน์ เป็นเงินก้อนเท่ากับทุนประกันชีวิต* ในกรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเป็นอัมพาต** อีกด้วย

หมายเหตุ

**ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่าง  ขึ้นไป  หรือไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ โดยการทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจากสาเหตุหรือโรคที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทั้งนี้ให้รวมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)  สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง

(2)  สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง

(3)  สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง

อนึ่ง บริษัทจะคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม

 

1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

“การศึกษาถือว่าเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิต”

สำหรับคนเป็นพ่อแม่นั้นสิ่งที่สำคัญในการวางแผนการศึกษาให้ลูกนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมในแต่ละปีแล้วยังมีเรื่องของความมั่นคงของการศึกษาลูกอีกด้วยว่าลูกจะได้เรียนตามที่เค้าอยากเรียนไม่ว่าวันนี้เราซึ่งเป็นพ่อแม่จะอยู่หรือไม่ก็ตาม

“แล้วเราอยู่จนลูกเรียนจบเท่ากับจ่ายเบี้ยทิ้งไปเปล่าๆเลยใช่หรือไม่?”

หากเราวางแผนด้วย เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่เบี้ยแต่ละปีที่ชำระเข้ามาจะมีเงินบางส่วนไปลงทุน ซึ่งเงินก้อนนี้สามารถถอนมาจ่ายเป็นค่าเทอมให้กับลูกหรือนำไปเป็นของขวัญเรียนจบให้กับเขาได้อีกด้วย

หมายเหตุ

1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

มีเงินก้อนที่เก็บนิ่งๆทิ้งไว้ในธนาคารอยากส่งต่อให้ลูกหลานในวันที่เราไม่อยู่ จะนำไปลงทุนก็กลัวว่าหุ้นจะตกพอดีในวันที่เกิดจากไป ฝากไว้ในธนาคารนี่แหละอุ่นใจดี

“แล้วในวันที่ต้องส่งต่อเงินก้อนนี้ให้กับลูกหลานจริงๆ เงินนี้จะได้ส่งต่อเต็มก้อนจริงหรือเปล่า?”

เอไอเอ สมาร์ท เวลธ์ สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ด้วยการชำระเบี้ยเป็นเงินก้อนเพียงเดียว ส่งต่อทุนประกันขั้นต่ำ 1.5 เท่าของเบี้ย (ในกรณีไม่เคยถอนเงิน) พร้อมให้ไม่สูญเสียโอกาสในการลงทุนของคุณไปอีกด้วย

หมายเหตุ

1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

“ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ ตอนมีเงินจ่ายเบี้ยมักจะไม่ได้ใช้ ตอนจะใช้มักจะจ่ายเบี้ยไม่ไหว”

ปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญเมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบทั่วไปที่มีการปรับเบี้ยเพิ่มขึ้นตามอายุ ที่สำคัญต้องจ่ายเบี้ยอย่างต่อเนื่องทุกปี แบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส แบบประกันเดียวของเอไอเอ ที่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบ UDR ช่วยจัดการปัญหาตรงนี้ได้

คอนเซ็ป สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR คอนเซ็ป สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR

*** บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

 

1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์