กรุณาเลือกกองทุน

2. กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

2.1 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)

บริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย)

ลักษณะเด่นของกองทุน

1. มุ่งเน้นสร้างสภาพคล่องที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไประยะกลางโดยเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีสภาพคล่องสูง
2. ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

ระดับความเสี่ยง

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


2.2 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)

บริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย)

ลักษณะเด่นของกองทุน

1. โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
2. อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยทางกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยง

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


2.3 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

บริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ลักษณะเด่นของกองทุน

1. ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีคุณภาพดี
2. ความเสี่ยงต่ำ(4)
3. ตราสารหนี้อายุปานกลาง

ระดับความเสี่ยง

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม