กรุณาเลือกกองทุน

1. กองทุนรวมตลาดเงิน

1.1 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)

บริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ทหารไทย จำกัด

ลักษณะเด่นของกองทุน

1. ตราสารภาครัฐและเงินฝาก
2. ความเสี่ยงต่ำมาก(1)
3. ใช้พักเงิน

ระดับความเสี่ยง

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


1.2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)  (SCBTMFPLUS-I)

บริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ลักษณะเด่นของกองทุน

1. ตราสารภาครัฐและเงินฝาก
2. ความเสี่ยงต่ำมาก(1)
3. ใช้พักเงิน

ระดับความเสี่ยง

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม