กรุณาเลือกกองทุน

2. กองทุนตราสารหนี้ไทย

2.1 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)

2.2 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)

2.3 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)