มูลค่าหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด และมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังได้ที่นี่

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

*ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงผลตอบแทนในอดีต มิได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต