สัญญาเพิ่มเติม UDR

สัญญาเพิ่มเติม UDR สัญญาเพิ่มเติม UDR หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน โดยสามารถแนบกับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส เท่านั้น

 

ระยะเวลาการคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

สัญญาเพิ่มเติม UDR
มีความคุ้มครองแบบไหนบ้าง?

card-icon-H&S UDR

H&S UDR

ความคุ้มครอง

:

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

อายุรับประกันภัย

:

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

ถึงอายุ 80 ปี

card-icon-AIA H&S EXTRA - UDR

AIA H&S EXTRA - UDR

ความคุ้มครอง

:

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

อายุรับประกันภัย

:

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

ถึงอายุ 80 ปี

card-icon-AIA HB EXTRA - UDR

AIA HB EXTRA - UDR

ความคุ้มครอง

:

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยกรณีนอน รพ.

อายุรับประกันภัย

:

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

ถึงอายุ 80 ปี

card-icon-AIA CI - UDR

AIA CI - UDR

ความคุ้มครอง

:

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

อายุรับประกันภัย

:

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

ถึงอายุ 80 ปี

card-icon-AIA CI PLUS - UDR

AIA CI PLUS - UDR

ความคุ้มครอง

:

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

อายุรับประกันภัย

:

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

ถึงอายุ 80 ปี

card-icon-AIA HEALTH CANCER - UDR

AIA HEALTH CANCER - UDR

ความคุ้มครอง

:

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

อายุรับประกันภัย

:

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

ถึงอายุ 80 ปี

card-icon-AIA CI CARE - UDR

AIA CI CARE - UDR

ความคุ้มครอง

:

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

อายุรับประกันภัย

:

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

:

ถึงอายุ 80 ปี

*สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR) ซื้อแนบกับแบบ เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) เท่านั้น

 

สัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR
กับการวางแผนประกันสุขภาพระยะยาว

การงานรุ่ง และมีรายได้ดี อยากมีความคุ้มครอง สุขภาพและโรคร้ายแรงจนถึงอายุ 80 ปี มีประกัน สุขภาพแบบ UDR ช่วยให้ลูกค้ามีการมีหลักประกัน สุขภาพพร้อมการออมสำหรับค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพในอนาคต
การเจ็บป่วยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะป่วยน้อย หรือป่วยมากก็ไม่ต้องกังวลในการต่อประกัน สุขภาพเพราะสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR การันตีการต่ออายุ ไม่ว่าสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไร
เมื่อเกษียณก็ไม่ต้องกังวลกับการจ่ายค่าการประกัน สุขภาพสุขภาพที่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อเราหยุดพัก ชำระเบี้ย ระบบจะทำการถอนมูลค่ารับซื้อคืน หน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันสุขภาพให้อัตโนมัติ
สัญญาเพิ่มเติม UDR คำถามพบบ่อย สัญญาเพิ่มเติม UDR คำถามพบบ่อย

Q:

อยากซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR ต้องทำอย่างไร?

remove

A:

UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพที่สามารถแนบได้กับผลิตภัณฑ์ AIA ISSARA PLUS เท่านั้น

A:

ถ้าอนาคตมีการปรับค่าการประกันสุขภาพ หรือมูลค่าในกรมธรรม์ไม่พอจ่ายค่าการประกันสุขภาพ บริษัทก็จะมีจดหมายเรียกให้ลูกค้ากลับมาชำระเบี้ย

A:

หมายถึงบริษัทรับรองการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ไม่ว่าสุขภาพในอนาคตของท่านจะเป็นอย่างไร บริษัทก็จะไม่ปฏิเสธต่ออายุสัญญา

*UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพที่สามารถแนบได้กับผลิตภัณฑ์ AIA ISSARA PLUS เท่านั้น 

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทเป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

 

1. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

3. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทจำกัดเพียงการคืนมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแจ้งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์