core::core.title.start-now
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นโครงการเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่กระตุ้นให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทน เพื่อที่จะสามารถจัดหาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ให้แก่ท่าน เรามีความจาเป็นที่เราจะต้องเก็บ ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละอย่างของท่าน โดยลูกค้าและบุคคลที่อาจเป็นลูกค้ามีความคาดหวังให้เรารักษาข้อมูลของตนอย่างถูกต้องแน่นอน และปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการยักย้ายและความผิดพลาด ให้ปลอดภัยจากการลักขโมยและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีการรับประกันความเสียหาย เราจะปกป้องความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าและบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าของเราโดยการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล (ความลับ) ส่วนบุคคล และกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับรองการปฏิบัติตามกฎดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของเราด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เคร่งครัดและเป็นความลับ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (“คำชี้แจง”) ที่ให้แก่ท่านพร้อมกับการแจ้งว่าเหตุใดถึงมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลนั้นจะถูกนาไปใช้เพื่ออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งให้ใคร จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากใครและจะเข้าถึง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปโดยความสมัครใจ: ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอแก่เรา แต่การที่ท่านทาเช่นนั้นอาจทาให้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดาเนินการโดย AIA Group Limited, AIA Company Limited, AIA International Limited (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ”) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ (“กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) โดยที่ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก Discovery Limited (บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้) และ/หรือบริษัทในเครือ (“ดิสคัฟเวอรี่”) [ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วโลก]

เป็นเรื่องสาคัญที่ท่านจะต้องรับรู้ว่า ฝ่ายตัวแทนและฝ่ายที่ดูแลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของ AIA Company Limited, AIA International Limited หรือผู้รับประกันรายอื่นภายในกลุ่มบริษัท (“ผู้รับประกันเอไอเอ”) จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงข้อมูลสุขภาพและทางการแพทย์) ที่ให้แก่หรือเก็บโดย เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดังนั้นเมื่อท่านสมัครกรมธรรม์ประกันภัยใหม่กับผู้รับประกันเอไอเอท่านรับทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลอื่นอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงภายใต้กรมธรรม์ซึ่งจาเป็นที่จะต้องแจ้งแก่ผู้รับประกัน เอไอเอเป็นการเฉพาะแม้ว่าท่านจะได้ให้ข้อมูลแก่ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) แล้วก็ตาม เช่นเดียวกันถ้าปัจจุบันท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้แก่ผู้รับประกันเอไอเอเกี่ยวกับการเกิดสถานการณ์ใดขึ้นหรือเมื่อเริ่มเกิดอาการใดหรือเมื่อมีการสิ้นสุดเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใด ท่านจะต้องแจ้งให้แก่ผู้รับประกันเอไอเอเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลในเหตุการณ์เดียวกับที่ได้แจ้งให้แก่ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง)

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านให้ความยินยอมปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติและโยบายในคาชี้แจงนี้ ถ้าท่านคัดค้านแนวทางการปฏิบัติและนโยบายในคาชี้แจงนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เว็บไซต์นี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ในขณะที่เราใช้ความพยายามตามสมควรที่จะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้r และพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ไม่รับประกันถึงความถูกต้องสมบูรณ์หรือยอมรับต่อความรับผิดใดสาหรับความสูญเสียหรือเสียหายอันเป็นผลจากความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด และไม่มีข้อมูลใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะสามารถถูกคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าจาก ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นอกเสียจากเป็นการใช้ส่วนบุคคลหรือการส่งต่อ

เว็บไซต์นี้และสื่อสังคมออนไลน์ของเราไม่ได้มีความมุ่งหมายให้ใช้โดยบุคคลในอาณาเขตที่ถูกจากัดการเผยแพร่ข้อมูลหรือจากัดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ถ้าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่านเราขอแนะนาให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและตรวจสอบข้อจากัดที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้และ พันธมิตรธุรกิจของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) จะไม่มีความรับผิดในเรื่องดังกล่าว

ทาไมเราถึงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลนั้นจะถูกนาไปใช้เพื่ออะไร?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • เพื่อประมวลผล บริหาร ดาเนินการและประสิทธิภาพของการบริการด้านคาขอ ธุรกรรม หรือสมาชิกภาพภายใต้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในการนี้นอกเสียจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อาจทาการเก็บโดยตรงจากท่านแล้ว ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้อาจมีความจาเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเข้าร่วมใน (รวมไปถึงความก้าวหน้าและผลการใช้บริการ) บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหาโดยพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) จากพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของเรา (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง);
 • เพื่อที่จะออกแบบหรือเพิ่มศักยภาพบริการที่มีอยู่ให้แก่ เอไอเอ ไวทัลลิตี้;
 • เพื่อที่จะสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ สมาชิกภาพ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ และบัญชีสมาชิกของท่านหรือคาชี้แจงนี้;
 • เพื่อที่จัดทาบริการเกี่ยวกับโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ/หรือโครงการสะสมคะแนนอื่น ๆ เช่น โครงการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เว็บไซต์ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือการซื้อสินค้าของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้;
 • เพื่อการวิจัยทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ทาโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอหรือพันธมิตรธุรกิจของเราซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (“พันธมิตรธุรกิจของเอไอเอ ไวทัลลิตี้”) หรืออุตสาหกรรมบริการทางการเงินหรือหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้องของเรา;
 • เพื่ออานวยความสะดวกในการชาระค่าบริการที่จัดหาโดยพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ คนใด รวมไปถึง(แต่ไม่จากัดอยู่เพียง) การตรวจสอบรายละเอียดบัตรเครดิตกับผู้ออกบัตรเครดิตหรือบุคคลที่สามอื่นที่ให้บริการ รับรายงานเกี่ยวกับสินเชื่อของลูกค้าจากหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและดาเนินการขั้นตอนการจับคู่กับฐานข้อมูลธุรกรรมที่มีการฉ้อฉลที่ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือสมาชิกคนใดของกลุ่มบริษัทเอไอเอ พันธมิตรธุรกิจของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือบุคคลที่สามคนใดมีอยู่;
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนของตารวจหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่กากับดูแล; และ
 • วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

สำหรับนโยบายของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โปรดดูที่หัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดโดยตรง” ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งให้ใคร?

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับแต่อาจจะถูกส่งให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องทาการเปิดเผยความลับเพื่อจะเป็นการทาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

 • ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น;
 • บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทาการในฐานะตัวแทนของ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้เพื่อที่จะทาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ เอไอเอ ไวทัลลิตี้;
 • พันธมิตรธุรกิจของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวสาหรับจัดทาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการสาหรับสมาชิกและการจัดการโครงการ;
 • ตัวแทน ผู้รับสัญญา หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งให้การสนับสนุนด้านบริการแก่สมาชิก ซึ่งการสนับสนุนด้านบริการได้แก่ (แต่ไม่จากัดอยู่เพียง) การบริหาร การประมวลผล การเก็บสารองข้อมูล บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการดาเนินงาน จัดการเว็บไซต์ การตลาด การเงิน รางวัล ใบเสร็จและการอบรม;
 • บริษัทอื่นซึ่งให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลหรือสื่อสารกับท่าน เช่นบริษัทวิจัยและหน่วยงานจัดอันดับ เพื่อที่จะปรับปรุงการให้บริการที่จัดทาขึ้นภายใต้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้;
 • หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่กากับดูแลหรือบุคคลอื่นซึ่ง ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้(หรือบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทเอไอเอ) หรือพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ มีหน้าที่จะต้องเปิดเผย: (ก) ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ในเขตอานาจที่ใช้บังคับกับบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอหรือพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้; หรือ (ข) ซึ่งบริษัทในกลุ่มบริษัทเอไอเอหรือพันธมิตรธุรกิจของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลให้

กลุ่มบริษัทเอไอเออาจซื้อธุรกิจหรือขายธุรกิจหนึ่งหรือมากกว่า (หรือบางส่วนของธุรกิจ) เป็นครั้งคราวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผยในฐานะส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายหรือการเสนอซื้อหรือขาย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ ซื้อกิจการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาพร้อมกับการซื้อกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะถูกดาเนินการตามคาชี้แจงนี้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเอไอเอขายกิจการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ข้อกาหนดที่ให้ผู้ซื้อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในคาชี้แจงนี้จะถูกระบุลงไปในสัญญาขาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้นซึ่งอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

สาหรับนโยบายของเราในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือทาการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ โปรดดูที่หัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดโดยตรง” ด้านล่าง

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิที่จะ:

 • ตรวจสอบว่า ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือไม่ และเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น;
 • ขอให้ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามของท่านภายใต้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่มีความผิดพลาดให้ถูกต้อง; และ
 • ตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 • คาขอเพื่อเข้าสู่ระบบ แก้ไข หรือคาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านภายใต้โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ควรที่จะถูกส่งไปที่:
 • บริษัท เอไอเอ จากัด ที่อยู่ เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500, ประเทศไทย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดโดยตรง

เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น กลุ่มบริษัทเอไอเอ มีความประสงค์ที่จะใช้ชื่อและที่อยู่สาหรับติดต่อของท่านเพื่อที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการตลาดอันประกอบไปด้วย การส่งสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและทาการตลาดโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ คาแนะนาและเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้แก่ท่าน: 1) ประกันภัย (อันได้แก่ ค่างวด) 2) MPF/ORSO 3)การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล 4) การลงทุน 5) การธนาคาร 6) การบริการทางการเงิน 7) บัตรเครดิต 8) การรักษาทางการแพทย์/สุขภาพ 9) การศึกษา 10) การรับสมัครงาน 11) การฝึกอบรม 12) โครงการรางวัล/ สิ่งตอบแทน/สิทธิพิเศษ 13) การท่องเที่ยว 14) ที่อยู่อาศัย 15) เครื่องแต่งกาย 16) คอนเสิร์ต 17) กิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษ 18) อาหารและเครื่องดื่ม 19) ของใช้ในครัวเรือน 20) สื่อ 21) เครือข่ายทางสังคม 22) สปาและกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายที่คล้ายคลึงกัน 23) บริการเกี่ยวกับการพักผ่อนอื่น ๆ 24) บริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 25) อินเตอร์เน็ต 26) ผลิตภัณฑ์และการบริการค้าปลีก/ลูกค้าอื่น ๆ 27) เหตุเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการกุศล/ไม่หวังผลกาไร หรือเรื่องอื่นที่กลุ่มบริษัทเอไอเอพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม (“ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ทาการตลาด”)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาการตลาดโดยตรง เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้จัดหา (และตัวแทนของพวกเขา) (ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ) ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ทาการตลาดตามที่อธิบายข้างต้นเพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะได้ติดต่อท่านและ/หรือส่งสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและทาการตลาดโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลดังกล่าวเสนอให้แก่ท่าน (สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ อีเมลหรือวิธีอื่น) เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้จัดหา (ไม่ว่าภายในหรือนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ) ประเภทของหัวข้อการตลาดข้อใดก็ตามเพื่อทาการสรรหาในหัวข้อนั้น

ก่อนที่จะที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และแก่ผู้รับโอนข้างต้น เราจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักอักษรจากท่าน และภายหลังจากที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักอักษรเท่านั้นที่เราอาจใช้และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด

ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทเอไอเอต้องการที่จะใช้หรือส่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาการตลาดโดยตรงตามที่อธิบายไว้ข้างต้นคือชื่อและที่อยู่สาหรับติดต่อของท่าน

ในอนาคตท่านอาจถอนความยินยอมในการใช้และส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามโดย ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการตลาดโดยตรง โดยหลังจากที่ท่านถอนคายินยอม ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะยุติการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการตลาดโดยตรง

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอม โปรดแจ้งแก่เราเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ที่อยู่ในหัวข้อ “การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล” หรือส่งอีเมลมาที่เรา คาขอเพิกถอนดังกล่าวควรระบุรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคาขอเพิกถอนให้ชัดแจ้ง

การใช้คุกกี้

คุกกี้คือตัวบงชี้เอกลักษณ์ที่ถูกใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นซึ่งเก็บรักษาข้อมูลของท่านโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถอ่านข้อมูลของท่านที่คุกกี้ส่งมาให้ในภายหลัง โดย ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อาจใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ที่เราดาเนินการ ข้อมูลที่ที่จัดเก็บ (จะรวมไปถึงแต่ไม่จากัดอยู่เพียง: IP address ของท่าน (และชื่อโดเมน) ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ ประเภทและการกาหนดค่าของเบราว์เซอร์ของท่าน การตั้งค่าภาษา สถานที่ทางภูมิศาสตร์ ระบบการทางาน เว็บไซต์ที่อ้างอิง หน้าและเนื้อหาที่เรียกดู และระยะเวลาที่เยี่ยมชม) จะถูกใช้สาหรับรวบรวมสถิติโดยรวมว่าผู้เข้าเยี่ยมชมของเราเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อช่วยเราให้เข้าใจว่าเราจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านอย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บโดยไม่มีการแจ้งเตือนและท่านไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นอกเสียจากท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการทาให้เว็บไซต์มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเท่านั้น คุกกี้ยังทาให้เว็บไซต์ของเราจดจาท่านและสิ่งที่ท่านชอบและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงต่อความต้องการของท่าน คุกกี้ที่เกี่ยวกับการโฆษณาจะช่วยให้เราใส่โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเว็บไซต์ของเรา เช่น โดยการเลือกโฆษณาที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของท่านให้แก่ท่าน หรือป้องกันไม่ให้บางโฆษณามาปรากฏแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง
เว็บเบราว์เซอร์ส่วนมากจะถูกตั้งระบบในขั้นแรกให้ยอมรับคุกกี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดระบบนี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามโดยการทาเช่นนี้ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของเราได้อย่างสมบูรณ์และแต่ละคุณสมบัติอาจทางานได้อย่างไม่เหมาะสม

ลิงก์จากภายนอก

ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้มีลิงก์ที่จะไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์เหล่านั้นอาจไม่ได้ดาเนินการภายใต้คาชี้แจงนี้ เราขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบคาชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นในเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อที่ท่านจะเข้าใจนโยบายการเก็บ ใช้ โอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น

การแก้ไขคาชี้แจงนี้

ผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สงวนสิทธิไม่ว่าจะในเวลาใดและโดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องบอกกล่าว ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขคาชี้แจงนี้เพียงแค่โดยการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขนี้แก่ท่าน แต่ในกรณีที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกแจ้งแก่ท่านไม่ว่าจะในเว็บไซต์ของเราหรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ท่านจะได้ทราบเสมอว่ามีการเก็บข้อมูลใด เราจะใช้ข้อมูลอย่างไรและภายใต้สถานการณ์ใดที่ข้อมูลจะถูกเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีที่ทาการโพสต์ลงในเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติมของประเทศไทย

ในกรณีที่ท่านมีคาถามในส่วนใดส่วนหนึ่งของคาชี้แจงนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนโยบายและการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โปรดอย่ารีรอที่จะติดต่อเรา