core::core.title.start-now
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้

1. เอกสารที่ใช้กำกับและเงื่อนไขของสมาชิก

โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ดำเนินการในประเทศไทยโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอไอเอ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับกับโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในประเทศไทยและการจัดการสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามนั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดสามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ของเรา เราแนะนำให้ท่านทำการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ เอไอเอ ประเทศไทย และข้อมูลสิทธิประโยชน์ ที่เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นครั้งคราว ซึ่งวันที่ที่ทำการปรับปรุงครั้งสุดท้ายของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดนั้นจะถูกระบุไว้ที่ด้านล่างของหน้าจอใต้หัวข้อ การปรับปรุงครั้งสุดท้าย

ท่านจะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ระบุข้อมูลสำคัญเอาไว้

ในกรณีที่ท่านไม่เข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือมีข้อสงสัยในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดส่งอีเมลมาที่เราที่ th.customer@aia.com หรือโทรศัพท์มาหาเราที่เบอร์ 1581 ตัวแทนของเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยของท่าน

โดยการสมัครเป็นสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือโดยการเข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือโดยการเข้าใช้สิทธิประโยชน์หรือรางวัลใดก็ตาม ท่านจะถูกถือว่าได้:

อ่านและตกลงที่จะเข้าผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ อุปกรณ์ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแทบเล็ต อุปกรณ์ ข้อมูล วัสดุ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้และข้อมูลสิทธิประโยชน์ ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้งาน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการและประมวลผล) และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เอไอเอ ประเทศไทย และ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้(ลิงก์ไปสู่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว) ซึ่งใช้กับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้และท่านรับทราบและตกลงว่า เอไอเอ ประเทศไทย อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เอไอเอ ประเทศไทย เมื่อใดก็ได้และท่านตกลงที่จะถูกผูกพันโดยเอกสารเหล่านี้ตามที่ถูกแก้ไข และยินยอมที่จะผูกพันกับกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎ นโยบาย การดำเนินการอื่นที่อาจถูกนำมาใช้ ประกาศใช้ ดำเนินการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดย เอไอเอ ประเทศไทย และ เอไอเอ ประเทศไทย มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะตีความ บังคับใช้ ยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เอไอเอ ประเทศไทย และกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎ นโยบาย หรือการดำเนินการใดก็ตาม

เมื่อท่านได้เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แล้ว ท่านจะสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเข้าสู่ระบบหรือรับสิทธิประโยชน์ที่ถูกเสนอตามโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเข้าสู่ระบบหรือรับสิทธิประโยชน์ซึ่งนอกเหนือไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้รายละเอียดสิทธิประโยชน์ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประเทศไทยท่านจะถูกผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดก็ตามที่อยู่ในรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อกำหนดอื่นที่ถูกระบุไว้เป็นลายลักษ์อักษรเป็นครั้งคราวโดยพันธมิตรธุรกิจโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จัดไว้ให้และที่ปรับปรุงแล้วสามารถหาได้ที่เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

2. เปลี่ยนแปลงโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พันธมิตรธุรกิจและสิทธิประโยชน์

เอไอเอ ประเทศไทย จะมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะ (1) แก้ไขโครงสร้างของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทำการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สิทธิประโยชน์ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎ นโยบาย การดำเนินการ เงื่อนไขของการเข้าร่วมหรือในด้านอื่น ๆ อันรวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอไอเอ ประเทศไทย ข้อมูลสิทธิประโยชน์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่ได้มีการสื่อสารผ่านเอกสารหรือเครื่องมือใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลกระทบถึงคะแนนที่จะได้รับและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ;และ (2) ยกเลิก ระงับ ยุติ ยุติการใช้งาน เรียกคืนหรือเพิกถอนโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในเวลาใดก็ตามเมื่อได้ส่งคำบอกกล่าวที่เหมาะสมและเป็นไปได้ และ/หรือสามารถปฏิบัติการส่งคำบอกกล่าวนั้นได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งที่เท่าใดก็ตามจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ การสมัครเป็นสมาชิก หรือการใช้งาน หรือการเข้าร่วมในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้อย่างต่อเนื่องของท่านจะถือว่าเป็นการยอมรับโดยชัดแจ้งของท่านต่อการแก้ไขใดก็ตามในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องทำการติดตามการปรับปรุงโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

นอกจากนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะและขอบเขตของพันธมิตรธุรกิจ โครงสร้างของสิทธิประโยชน์/ สิ่งจูงใจ/ การลดราคา/ การคืนเงิน (รวมไปถึงสถานะขั้นต่ำ สิทธิประโยชน์ และ การได้รับรางวัล) และคุณสมบัติที่เหมาะสมในเวลาใดก็ได้

เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในการบอกกล่าวสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนรูปแบบของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้โดยการนำรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เมื่อเราได้พิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะใช้ความพยายามที่จะจัดเตรียมคำบอกกล่าวที่เหมาะสมถึงการเปลี่ยนแปลงแก่สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นการล่วงหน้า คำบอกกล่าวนี้อาจทำผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่ท่านได้แจ้ง) หรือโดยการลงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ/หรือโดยช่องทางหรือวิธีการอื่น ๆ

ในกรณีที่ท่านไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนรูปแบบของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ท่านอาจจะบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตามข้อ 8 (การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3. สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เอไอเอ ประเทศไทย เป็นผู้เดียวที่จะมีดุลพินิจพิจารณาอนุมัติสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ปีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะเริ่มในวันที่เริ่มการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้และจะดำเนินไปเป็นเวลา 12 เดือน ปีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นี้สามารถเริ่มในวันใดก็ได้ตามปีปฏิทิน

ท่านมีสิทธิและอาจที่จะสมัครเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้:

  1. ท่านมีชื่อในฐานะผู้เอาประกันชีวิตภายใต้แบบประกันภัยที่กำหนดหรือประกาศโดยเอไอเอ ประเทศไทย โดยสมาชิกเอไอเอไวทัลลิตี้ของท่านจะสามารถบังคับใช้ได้ภายหลังจากการลงทะเบียนและได้รับอนุมัติจากเอไอเอ ประเทศไทยในการรับพิจารณาประกันภัยแล้ว

  2. ถ้าท่านได้ร่วมงานกับนายจ้างซึ่งได้ [ใช้บังคับกรมธรรม์ประกันกลุ่ม และได้สมัครเข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้] และ

   1. ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้อยู่ก่อนแล้ว วันเริ่มต้นของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะเริ่มในวันที่ท่านเปิดการใช้งานสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน

   2. ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อยู่ก่อนแล้วด้วยเหตุตามข้อ (1) ข้างต้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน

ในกรณีที่ท่านออกจากนายจ้างเช่นว่านั้น ท่านจะมีระยะเวลา 31 วันนับแต่วันที่นายจ้างของท่านหรือตัวท่านแจ้งถึงการออกจากนายจ้างของท่านให้แก่เรา เพื่อที่จะคงสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน โดยที่ท่านจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.

เอไอเอ ประเทศไทย อาจใช้ดุลพินิจที่จะอนุญาตให้ใช้วิธีอื่นเพื่อที่จะสมัครสมาชิกพิเศษโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกพิเศษ โปรดดูที่ข้อ 9.6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

4. คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ในการจะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  1. ท่านจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยต้องมีอายุไม่เกินกว่าที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย

  2. ท่านจะต้องเป็นผู้เอาประกันชีวิตภายใต้แบบประกันภัยที่กำหนดหรือประกาศโดยเอไอเอ ประเทศไทย ที่ยังมีผลบังคับ หรือเป็นสมาชิกภายใต้กรมธรรม์ประกันกลุ่มของนายจ้างของท่าน; และ

  3. ท่านจะต้องให้อีเมลที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นและเลขประจำตัวประชาชน

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ โดยที่บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้ การให้สมาชิกภาพจะเป็นไปตามดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวของ เอไอเอ ประเทศไทย บุคคลธรรมดาแต่ละคนมีสิทธิที่จะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ประเทศละหนึ่งสมาชิกภาพเท่านั้น

เอไอเอ ประเทศไทย อาจใช้ดุลพินิจอนุญาตให้บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ (สมาชิกพิเศษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกพิเศษ โปรดดูที่ข้อ 9.6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5. บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะได้รับหมายเลขสมาชิกและบัตรสมาชิก การใช้หมายเลข/บัตรนี้หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด นโยบาย การปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่กำหนดโดย เอไอเอ ประเทศไทยและพันธมิตรทางธุรกิจของโครงการ

ท่านจะได้รับบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านภายหลังจากที่ เอไอเอ ประเทศไทย ได้อนุมัติการสมัครของท่านและท่านได้ทำการเปิดใช้งานสมาชิกภาพของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับการสมัครของท่านหรือการที่ท่านไม่ได้รับบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เนื่องจากให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือรายละเอียดหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง

ท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ/หรือหมายเลขสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ต่อพันธมิตรธุรกิจของเราเพื่อจะรับคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถที่จะแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ต่อพันธมิตรธุรกิจของเราเมื่อได้รับการร้องขอ ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องคะแนนหรือสิทธิประโยชน์ย้อนหลังได้

สมาชิกภาพในโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ และบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่สามารถที่จะถูกโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่นได้และจะเป็นเอกสิทธิ์ของท่านแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ได้ ท่านจะยังคงมีความรับผิดต่อทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ไม่ว่าจะใช้โดยได้รับอนุญาตหรือไม่) เมื่อผลจากการสืบสวนของ เอไอเอ ประเทศไทย ปรากฎว่าท่านเป็นคู่กรณีของการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผ่านการใช้งานบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ท่านจะไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้งธุรกรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านหรือเกิดขึ้นจากชื่อหรือรหัสผ่านของท่าน นอกเสียจาก เอไอเอ ประเทศไทย ได้ยืนยันก่อนแล้วว่าได้รับการแจ้งจากท่านถึงความสงสัยหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหายหรือการลักขโมยบัตรสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน และ เอไอเอ ประเทศไทย มีสิทธิ(แต่ไม่ถูกบังคับ) ที่จะพิจารณาเชื่อถือตามคำแนะนำและธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านหรือภายใต้ชื่อและรหัสผ่านของท่าน

โดยการนำบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ มาใช้งาน ท่านได้ตกลงและรับรองว่า:

  1. จะไม่ใช้บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อการพาณิชย์ การฉ้อฉล หรือเพื่อเป้าหมายที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อเป้าหมายอื่นใดซึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย ไม่อาจยอมรับได้หรือต้องห้ามโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้;

  2. จะแจ้ง เอไอเอ ประเทศไทย ให้ทราบโดยพลันถึงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายหรือการลักขโมยที่เกิดขึ้นกับบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ;

  3. จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านและทำการแจ้งแก่ เอไอเอ ประเทศไทย ทันทีและขอรหัสผ่านใหม่เมื่อท่านมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าความปลอดภัยและ/หรือความลับของรหัสผ่านของท่านถูกละเมิด;และ

  4. จะใช้บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อย่างสุจริตและตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านเป็นทรัพย์สินของ เอไอเอ ประเทศไทย เสมอและจะต้องส่งคืนให้กับ เอไอเอ ประเทศไทย ทันทีเมื่อสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านสิ้นสุดลงหรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากเราเนื่องจากการที่ท่านทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือการทำผิดข้อใดในรายละเอียดสิทธิประโยชน์หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในเอกสารสมาชิกอื่น ๆ

ในกรณีที่บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านสูญหายหรือถูกขโมย ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีทางอีเมลที่ th.customer@aia.com หรือโดยการโทรศัพท์มาที่เบอร์ 1581 โดยท่านสามารถขอให้ทาง เอไอเอ ประเทศไทย ออกบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ มาแทนและ เอไอเอ ประเทศไทย จะมีดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาว่าจะตกลงหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว (โดยจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้) การเปลี่ยนบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นั้นท่านอาจจะต้องมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรนอกจากได้รับการยกเว้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ เอไอเอ ประเทศไทย

6. สิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

        6.1 สิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นโครงการเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ซึ่งมุ่งหมายที่จะให้รางวัลกับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ผู้ที่มุ่งหมายจะพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่โดยทั่วไปของตน โดยการมอบสิทธิประโยชน์ซึ่งอาจรวมถึงการให้ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รางวัลตอบแทน และประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการจาก เอไอเอ ประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจของเราเป็นครั้งคราว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

นอกเสียจากระบุไว้ในรายละเอียดสิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ โดยสิทธิประโยชน์นั้นจะต้องเป็นการใช้เฉพาะบุคคลไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ในฐานะกฎเกณฑ์ทั่วไป ท่านจะมีสิทธิที่จะเข้ารับสิทธิประโยชน์เมื่อท่านเปิดใช้บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน อย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์แต่ละอย่างอาจจะไม่สามารถใช้ได้ทันทีและอาจจะอยู่ภายใต้กระบวนการประมวลผลหรือระยะเวลาที่ให้รอ รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจะอธิบายว่าสิทธิประโยชน์จะสามารถพร้อมใช้ได้เมื่อใดและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์แต่ละอย่าง ถ้าท่านไม่ได้เปิดการใช้งานบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน ท่านอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปดูที่รายละเอียดสิทธิประโยชน์ในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ในบางสถานการณ์จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์หรือส่วนลดบางชนิดของพันธมิตรธุรกิจได้ ณ จุดขาย สิทธิประโยชน์หรือส่วนลดเหล่านี้อาจถูกนำมารวมในรูปแบบของการคืนเงินแทน ซึ่งเมื่อมีผลใช้บังคับ ท่านจะได้รับการคืนเงินนั้นผ่านการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปบัตรกำนัลหรือวิธีการอื่นตามที่เราเห็นสมควรเป็นครั้งคราวตามแต่ดุลพินิจของเราภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

6.2 ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอันประกอบด้วย (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) ค่าธรรมเนียมเปิดการใช้งาน ค่าธรรมเนียมรายเดือน และค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกอาจจะถูกเรียกให้ชำระได้เพื่อการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์แต่ละชนิด โดยค่าธรรมเนียมอาจถูกชำระโดยตรงให้แก่พันธมิตรธุรกิจหรือ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปดูที่รายละเอียดสิทธิประโยชน์ในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เราจะพยายามที่จะบอกกล่าวท่านล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานหรือการขึ้นค่าธรรมเนียมในการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์แต่ละชนิด การบอกกล่าวอาจทำโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โดยอีเมล (ส่งไปยังอีเมลล่าสุดที่ท่านให้ไว้) หรือลงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ถ้าท่านไม่พอใจกับข้อมูลพื้นฐานหรือการขึ้นค่าธรรมเนียมในการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์แต่ละชนิด ท่านสามารถที่จะบอกเลิกการเป็นสมาชิกตามข้อ 8 (การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

6.3 ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

พันธมิตรธุรกิจของเราจะเป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์ โดยพันธมิตรธุรกิจเหล่านี้จะเป็นนิติบุคคลที่แยกออกมาและเป็นอิสระ และ เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อสภาพหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งพันธมิตรธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้จัดหาให้ หรือต่อความพยายามในการชี้ชวนของพันธมิตรธุรกิจเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และการบริการซึ่งพันธมิตรธุรกิจของเราเป็นผู้เสนอไม่ได้ขายหรือทำการตลาดโดย เอไอเอ ประเทศไทย และข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าและบริการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรธุรกิจของเรา

เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าเรื่องใดที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันประกอบไปด้วย ราคา ความพร้อม ปริมาณ คุณภาพ ความเที่ยงตรง ความรวดเร็ว ประโยชน์ ความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง(แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) อัตราความสำเร็จ ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและคุณภาพ

เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสีย การบาดเจ็บ การเรียกร้องหรือความเสียหายที่ได้รับหรือเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือไม่จากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือจากการที่สมาชิกทำตามคำแนะนำที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใดก็ตาม เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดจากการที่พันธมิตรธุรกิจถอนตัวจากโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือการเปลี่ยนแปลงรางวัลหรือการยกเลิกอันเกิดจากการถอนตัว การเลิกให้บริการของพันธมิตรธุรกิจ หรือการยกเลิกรางวัลหรือคะแนนคงค้างไม่ว่าจะโดยเหตุผลใด

ข้อพิพาทใดก็ตามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทโดยตรงกับพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่านเข้าใจและรับทราบว่าชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านอาจจะถูกแบ่งปันให้กับพันธมิตรธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา และท่านอาจจะได้รับเอกสารส่งเสริมการขาย ไปรษณีย์หรืออีเมลจาก เอไอเอ ประเทศไทย หรือจากพันธมิตรธุรกิจของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรธุรกิจนั้น อย่างไรก็ตามท่านอาจเลือกที่จะไม่รับเอกสารเหล่านั้นโดยการแจ้งให้แก่ เอไอเอ ประเทศไทย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูล ท่านจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับรางวัล ฯลฯ ที่เกี่ยวกับโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อ 9.3 ด้านล่าง หรือที่คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เอไอเอ ประเทศไทย

6.4 รายละเอียดสิทธิประโยชน์และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตรธุรกิจ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือร่วมกับ เอไอเอ ประเทศไทย) สามารถออกข้อมูลสิทธิประโยชน์ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้งานและเข้าถึงประโยชน์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถหาข้อมูลสิทธิประโยชน์ได้ที่เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้

คำรับรองในข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ทำในนามของพันธมิตรธุรกิจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับจากพันธมิตรธุรกิจนั้น ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกจัดเตรียมให้แก่เราพร้อมกับคำรับรองถึงความถูกต้องจากพันธมิตรธุรกิจของเรา

เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความแพร่หลายของเนื้อหาของรายละเอียดสิทธิประโยชน์หรือคำแนะนำหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์

ข้อมูลทั้งหมดในรายละเอียดสิทธิประโยชน์และข้อมูลอื่นที่ได้ให้กับท่านซึ่งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใดก็ตามเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปและไม่มีความประสงค์ไม่ว่าในทางใดที่จะให้เป็นข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ โภชนาการ สุขภาพ การออกกำลังกาย คำแนะนำทางกฎหมายหรือคำแนะนำอื่นใดหรือแทนที่คำแนะนำดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดเตรียมเพื่อส่งเสริมหรือชี้นำท่านในการเข้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และข้อมูลอื่นที่ได้ให้แก่ท่านซึ่งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ถูกจัดทำโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลของท่านและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท่านควรที่จะขอคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ นักโภชนาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาวการณ์ด้านสุขภาพของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์ หากมีความจำเป็นท่านควรที่จะรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และที่สำคัญคือผลของการใช้สิทธิประโยชน์ อุปกรณ์ บริการ ซอฟแวร์ที่มี การประเมิน ตรวจสุขภาพ คำแนะนำ หรือเครื่องมือใดก็ตามไม่สามารถทดแทนคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ  ท่านไม่ควรที่จะเปลี่ยนหรือยุติการรับการดูแลหรือรักษาซึ่งท่านได้รับเนื่องจากข้อมูลที่ท่านได้จากการใช้สิทธิประโยชน์ อุปกรณ์ บริการ ซอฟแวร์ที่มี การประเมิน ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ หรือเครื่องมือใดโดยไม่ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการแพทย์ของท่านก่อน ยาที่ท่านใช้เพื่อรักษาอาการทางร่างกายหรือจิตใจของท่านอ่านส่งผลกระทบต่อผลของการใช้สิทธิประโยชน์ อุปกรณ์ บริการ ซอฟแวร์ การประเมิน การตรวจสุขภาพ คำแนะนำ หรืออุปกรณ์ ท่านควรที่จะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทันทีหากเกิดอาการหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้นกับท่าน

6.5 การใช้งานฟิตเนสเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 

โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งานฟิตเนสเอไอเอ ไวทัลลิตี้ กับพันธมิตรธุรกิจยิมของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (และ/หรือแฟรนไชส์ของยิมดังกล่าว) และ/หรือพันธมิตรธุรกิจโรงพยาบาลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (และ/หรือแฟรนไชส์ของโรงพยาบาลดังกล่าว) และ/หรือโดยการใช้การใช้บริการและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวก(กิจกรรม) ของพันธมิตรธุรกิจยิมของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่าน:

   1. อนุญาต ตกลง และยินยอมให้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประเทศไทย เก็บ ใช้ (รวมถึงจัดการและจัดเก็บ) และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามคำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประเทศไทย ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.vitality.aia.co.th;

   2. อนุญาต ตกลง และยินยอมให้พันธมิตรธุรกิจยิมที่เกี่ยวข้องและ/หรือพันธมิตรธุรกิจโรงพยาบาลเก็บ ใช้(รวมถึงจัดการและจัดเก็บ) และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่อ่อนไหวซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรดังกล่าวซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรนั้นและของ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประเทศไทย ในกรณีที่องค์กรดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดนั้น ไม่ว่ากรณีใด;

   3. รับรู้และยินยอมว่าในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เอไอเอ ประเทศไทย และพันธมิตรธุรกิจยิมที่เกี่ยวข้องและ/หรือพันธมิตรธุรกิจโรงพยาบาลจะไม่มีความรับผิดไม่ว่าส่วนใดและทั้งหมดต่อท่านภายใต้สัญญา ละเมิด กฎหมาย หรือไม่ว่าในกรณีใด ต่อการบาดเจ็บ (รวมไปถึงโดยไม่จำกัดอยู่แค่ความตาย การบาดเจ็บต่อบุคคล ร่างกายหรือจิตใจ) ความเสียหาย หรือความสูญเสียทุกประเภทไม่ว่าเท่าใด (รวมไปถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงความรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นพิเศษหรือสืบเนื่อง) ที่ท่านหรือหรือบุคคลอื่นใดได้รับหรือต่อค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายของท่านหรือบุคคลอื่นใดอันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ/หรือการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของ เอไอเอ ประเทศไทย และ/หรือพันธมิตรธุรกิจยิมที่เกี่ยวข้องและ/หรือพันธมิตรธุรกิจโรงพยาบาล นอกเสียจากในกรณีที่การบาดเจ็บ เสียหาย หรือสูญเสียเกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (หมายถึงการกระทำ ได้กระทำ หรืองดเว้นการกระทำด้วยความประมาทไม่ยั้งคิดไม่ว่าจะมีหรือปราศจากการรับรู้ถึงผลของการกระทำหรือไม่กระทำนั้น) ของ เอไอเอ ประเทศไทย และ/หรือพันธมิตรธุรกิจยิมที่เกี่ยวข้องและ/หรือพันธมิตรธุรกิจโรงพยาบาล สำหรับกรณีดังกล่าวความรับผิดของคู่กรณีดังกล่าวจะถูกจำกัดอยู่เพียงการบาดเจ็บ ความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของคู่กรณีดังกล่าว ข้อนี้ไม่ได้ยกเว้นหรือเจตนาที่จะไม่รวมถึงการรับประกันใด ๆ ต่อลูกค้าต่อกิจกรรมและในเรื่องใดที่จะทำให้ข้อนี้ไม่มีผลบังคับใช้;

   4. รับรองว่าร่างกายและจิตใจของท่านอยู่ในสภาพที่ดี และไม่มีเหตุผลทางสุขภาพและทางการแพทย์ ความอ่อนแอหรือความพิการที่อาจเป็นอุปสรรค์ต่อการทำกิจกรรมของท่าน ท่านรับรู้ว่าทั้ง เอไอเอ ประเทศไทย และ/หรือพันธมิตรธุรกิจยิม และ/หรือพันธมิตรธุรกิจโรงพยาบาลไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางร่างกายและ/หรือการที่ท่านไม่สามารถทำกิจกรรมได้;

   5. ตกลงที่จะรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะส่วนตัวของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหรือการรักษาตามเงื่อนไขทางสุขภาพ/ทางการแพทย์ใดก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นท่านตกลงที่จะท่านจะทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง และตกลงที่จะของคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายหลังจากที่ได้รับการร้องขอจาก เอไอเอ ประเทศไทย หรือพันธมิตรธุรกิจ ท่านยังตกลงที่จะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทันที่อาการใด ๆ ที่ท่านเป็นอยู่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป; และ

   6. รับรู้และตกลงว่าผลของการทำกิจกรรมไม่ได้แทนที่คำปรึกษาทางการแพทย์หรือการรักษาและจะต้องไม่ถูกใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการแก้ปัญหาสุขภาพหรือเพื่อแทนที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพหรือแพทย์ของท่าน ท่านตกลงที่จะไม่เปลี่ยนหรือยุติความช่วยเหลือ การใช้ยาหรือการรักษาใดที่ท่านอาจได้รับเนื่องจากข้อมูลที่ท่านได้จากกิจกรรมโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพของท่านก่อน ยาที่ท่านใช้รักษาร่างกายหรือจิตใจอาจส่งผลกระทบต่อผลของกิจกรรม ความเชื่อมั่นใด ๆ ของท่านต่อข้อมูลที่จัดไว้สำหรับการดำเนินกิจกรรมจะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เอไอเอ ประเทศไทย และพันธมิตรธุรกิจยิมไม่ให้การยืนยันหรือรับรองทั้งทางตรงและโดยนัยถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือความแพร่หลายของข้อมูลหรือผลที่เกิดขึ้น

7. สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้และคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

7.1 สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ในฐานะสมาชิกใหม่ของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สถานะเริ่มต้นของท่านคือระดับบรอนซ์ คะแนนที่ท่านได้รับตลอดปีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านจะถูกเพิ่มไปยังสถานะของท่าน ยิ่งท่านได้คะแนนมากเท่าใด ท่านจะได้รับสถานะที่สูงขึ้นเท่านั้น ระดับของสถานะสามารถแบ่งได้เป็น: บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์และแพลทินัม ในการที่จะเพิ่มสถานะนั้น ท่านจะต้องสะสมคะแนนให้เพียงพอเพื่อจะไปถึงสถานะที่ต้องการ ตารางด้านล่างจะแสดงว่า ณ วันที่ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านจะต้องใช้คะแนนเท่าใดเพื่อที่จะไปถึงแต่ละสถานะ

สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
บรอนซ์ 0 – 9,999
ซิลเวอร์ 10,000 – 19,999
โกลด์ 20,000 – 29,999
แพลทินัม 30,000+

เมื่อสถานะของท่านเปลี่ยนไป สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์นั้นอาจเปลี่ยนไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่รายละเอียดสิทธิประโยชน์

7.2 การได้คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ถ้าท่านเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่านจะได้คะแนนจากการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรม กฎเกณฑ์ที่เพิ่มเติม เช่น กฎเกี่ยวกับอายุ เพศจะใช้กับบางกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่รายละเอียดสิทธิประโยชน์ในเว็บไซต์ของเรา จำนวนคะแนนที่ท่านจะได้รับจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  เช่นกิจกรรมที่ท่านทำและเป้าหมายสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของท่าน เราอาจปรับเปลี่ยนจำนวนคะแนนที่ท่านจะได้รับจากแต่ละกิจกรรมโดยขึ้นอยู่กับสภาวะทางสุขภาพของท่านหรือความสำคัญของกิจกรรมต่อสภาวะทางสุขภาพของท่าน กิจกรรมแต่ละกิจกรรมและ/ หรือกลุ่ม/ ประเภทของกิจกรรมอาจมีขีดจำกัดว่าท่านจะได้คะแนนเท่าไหร่ในแต่ละช่วงเวลา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจถูกใช้กับกิจกรรมบางกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

7.3 การให้คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ท่านจะได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เราหรือพันธมิตรธุรกิจของเราเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว ในบางกรณีอาจใช้เวลาประมาณ 30 วันที่คะแนนของท่านจะปรากฏ เราจะไม่มีการควบคุม ความรับผิดชอบ หรือความรับผิดต่อการให้คะแนนหรือความล่าช้าใดก็ตามในการให้คะแนนหรือการทำธุรกรรมในบัญชีสมาชิกของท่าน โดยพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เอไอเอ ประเทศไทย อาจทำการส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะเสนอให้คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พิเศษ คุณสมบัติในการได้รับคะแนนพิเศษนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่การส่งเสริมการขายจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า คะแนนพิเศษจะถูกโอนเมื่อสมาชิกดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราให้เสร็จก่อนที่จะทำการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรธุรกิจของเรา

เอไอเอ ประเทศไทย อาจไม่นับกิจกรรมบางชนิดในการคิดคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยจะทำการบอกกล่าวท่านหรือไม่ก็ได้ และในบางกรณีท่านไม่สามารถได้คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมกับการส่งเสริมการขายอื่นหรือส่วนลดที่ เอไอเอ ประเทศไทย และ/หรือพันธมิตรธุรกิจเป็นผู้เสนอก็ได้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับเราและ/หรือข้อมูลสิทธิประโยชน์ของเราก่อน

เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบว่าคะแนนทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง

เอไอเอ ประเทศไทย สงวนสิทธิที่จะตรวจสอบกิจกรรมบางส่วนและทั้งหมดของท่านเพื่อยืนยันว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ นโยบาย หรือขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ๆ ที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ระหว่างการตรวจสอบหรือสืบสวน เราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านกับพันธมิตรธุรกิจของเราหรือบุคคลที่สามที่เราเป็นคู่สัญญาในการช่วยเหลือเราตรวจสอบหรือสืบสวนดังกล่าว ในกรณีที่การตรวจสอบเปิดเผยให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการละเมิด เราอาจชะลอกระบวนการในการให้คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือยกเลิกการรับสิทธิที่พึงได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือระงับบัญชีของท่านจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบถ้าเราตรวจพบว่ามีการคลาดเคลื่อนหรือการละเมิด นอกจากค่าชดเชยที่เราจะได้รับแล้ว คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อาจถูกตัดจากบัญชีของท่านและ/หรือสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านอาจถูกปรับลงเพื่อชดเชยต่อความคลาดเคลื่อนหรือละเมิดโดยที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ก็ได้

หากท่านมีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวกับคะแนนที่ให้แก่ท่านจะต้องแจ้งให้แก่เราทันทีที่เป็นไปได้และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำกิจกรรม โดยส่งที่อีเมลมาที่ th.customer@aia.com หรือโทรศัพท์มาที่เบอร์ 1581 เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการระงับข้อพิพาท ถ้าเราไม่ได้รับการแจ้งถึงข้อพิพาทหรือความไม่ถูกต้องของคะแนนของท่านจากท่านในเวลาที่กำหนดดังกล่าว คะแนนของท่านจะถือว่าถูกต้องโดยจะเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันท่าน การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวจะเป็นที่สุดและเป็นที่ยุติ

7.4 การตรวจสอบคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนของท่านโดยเข้าไปที่เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ผ่านแอพพลิเคชั่นของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทางโทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์มาที่เบอร์ 1581

การโหลดและ/หรือการบันทึกคะแนนเพื่อแจ้งผลคะแนนของท่านตามวิธีการข้างต้นหรือวิธีอื่นอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้

7.5 การมีผลและการหมดอายุของคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สถานะของท่านจะยังคงเป็นเช่นเดิมนับจากเวลาที่ท่านได้รับสถานะดังกล่าวจนกระทั้งสิ้นสุดปีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นอกเสียจากมีการเปลี่ยนแปลงในสมาชิกภาพของท่าน เมื่อครบรอบปีสมาชิกของท่าน สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สามารถนำสถานะของตนที่ได้รับในปีนั้น ๆ  ไปใช้ในปีถัดไปได้ อย่างไรก็ตามในปีถัดไป นั้นท่านจะเสียสถานะของท่านถ้าท่านไม่ได้คะแนนเพียงพอที่จะรักษาสถานะนั้นไว้

คะแนนของท่านจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งท่านได้คะแนนมา คะแนนจะไม่สามารถนำไปรวมกับปีถัดไปได้

7.6 การโอนสิทธิ

สมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านและไม่อาจโอนได้ตามกฎหมาย คะแนน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่สะสมอยู่จะไม่ถือเป็นทรัพย์สินของท่าน

คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นี้ใช้กับสิทธิประโยชน์ที่เสนอโดยพันธมิตรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่สามารถโอนไปยังโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อื่นที่ดำเนินการอยู่ในที่อื่นใดได้ (และจะเป็นเช่นนั้นในทางกลับกัน)

นอกเสียจากได้ระบุไว้ที่อื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือในเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่านไม่สามารถโอน มอบหมาย ขาย และเปลี่ยน จำนอง คะแนนหรือสถานะหรือสิทธิในสมาชิกภาพหรือสิทธิในสิทธิประโยชน์หรือคะแนนของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือสมาชิกคนอื่นได้ คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่สามารถที่จะให้เป็นพินัยกรรมหรือประดิษฐ์ขึ้น และคะแนนไม่สามารถที่จะคืนเป็นเงินและไม่สามารถให้คืนเป็นอย่างอื่นได้

ถ้าได้มีการซื้อคะแนน รางวัล หรือสิทธิประโยชน์จากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาต ธุรกรรมดังกล่าวจะตกเป็นโมฆียะและท่านจะมีความรับผิดเต็มสำหรับมูลค่าโดยไม่จำกัดของรางวัลที่ได้รับอันเป็นผลจากการโอนที่ไม่เหมาะสมหรือฉ้อฉลและ/หรือ การแลกของรางวัลและการละเมิดข้อกำหนดของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

7.7 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ขั้นต่ำ

ท่านอาจจะต้องใช้ประโยชน์และ/หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า และ/หรือบริการตามจำนวนเวลาหรือปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์บางชนิด การที่ท่านไม่สามารถทำตามกฎการใช้ประโยชน์ขั้นต่ำนี้อาจจะทำให้สิทธิประโยชน์ของท่านถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

8. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

8.1 การสิ้นสุดสมาชิกภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านสิ้นสุดการการเอาประกันภัยกับเอไอเอ ประเทศไทย

ภายใต้บังคับของกฎและการต่ออายุของเราซึ่งอาจได้รับการอนุมัติจากเรา สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านอาจถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้เอาประกันชีวิตภายใต้แบบประกันภัยที่เลือกหรือประกาศโดยเอไอเอ ประเทศไทยหรือเอาประกันภายใต้กรมธรรม์ประกันกลุ่มตามที่นายจ้างผู้เอาประกันเป็นคนเลือก

สมาชิกภาพอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตินับแต่วันที่เราทราบถึงการตายของสมาชิก และคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั้งหมดที่สมาชิกที่เสียชีวิตได้มาทั้งหมดจะสิ้นสุดลง

8.2 การบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยท่าน

ท่านอาจบอกเลิกการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแก่เราเป็นเวลา 30 วันโดยส่งอีเมลที่ th.customer@aia.com

เมื่อบอกเลิกสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ความสัมพันธ์ที่ท่านมีอยู่กับพันธมิตรธุรกิจอาจจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้ โดยที่ท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดให้ส่งคำบอกกล่าวไปให้แก่พันธมิตรธุรกิจก่อนและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรธุรกิจนั้น

8.3 การเลิกสัญญาโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือสมาชิกภาพของท่านโดยเรา

เราสงวนสิทธิที่จะเลิก ระงับ ยกเลิก ปิดการใช้งาน เรียกคืน หรือเพิกถอนสัญญาโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ในเวลาใดก็ตามและเราไม่รับประกันว่าโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ หรือเราจะเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นเจ้าของโครงการนี้

เรายังสงวนสิทธิที่จะเลิก ระงับ หรือปิดการใช้งานสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมไปถึงการเข้าใช้งานและสิทธิการเข้าใช้งานสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า) การดำเนินธุรกรรม บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คะแนน และ/หรือริบคะแนนที่สะสมอยู่ของท่าน ด้วยเหตุผล (ที่ไม่จำกัดอยู่แค่นี้):

   1. ถ้าเราตรวจพบหรือสงสัยถึงความผิดปกติ ความไม่สม่ำเสมอ ความน่าสงสัย การฉ้อฉล หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกิจกรรมหรือการกระทำ/ไม่กระทำ;

   2. เป็นอันตรายต่อสิทธิประโยชน์ของ เอไอเอ ประเทศไทย การที่ท่านคุกคามหรือผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คู่มือการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือรายละเอียดสิทธิประโยชน์ใด;

   3. ถ้าท่านไม่มีหรือสิ้นสุดการมีคุณสมบัติ (หรือเราสงสัยว่าท่านไม่มีหรือสิ้นสุดการมีคุณสมบัติ) การเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้; และ

   4. ถ้าเราเชื่อว่าท่านรบกวนการทำงานหรือใช้งานสิทธิประโยชน์ รางวัล หรือสิทธิพิเศษของโครงการโดยผิดวัตถุประสงค์;

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือการบอกเลิกการเป็นสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักอักษรถึงการบอกเลิกหรือการเลิกนั้นโดยการลงรายละเอียดลงในเว็บไซต์ของเรา และ/หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่ท่านแจ้งไว้แก่เรา

ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาระหว่างเรากับพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมที่จะทำให้สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามที่ได้รับคำสั่งมาในวันเลิกสัญญาโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่เราส่งคำบอกกล่าวเลิกสัญญาโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

8.4 กรณีที่การเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลง

ถ้าการเป็นสมาชิกของท่านสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้:

   1. ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาระหว่างเรากับพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนของพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สิทธิของท่านเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการเลิกสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน

   2. ท่านอาจมีสิทธิได้รับคืนเงินที่ค้างอยู่กับพันธมิตรธุรกิจน้อยกว่าเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระต่อ เอไอเอ ประเทศไทย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการคืนเงินของพันธมิตรธุรกิจ

คะแนนหรือสถานะจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน

9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

9.1 ข้อมูลทั่วไป

สมาชิกภาพโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับ เอไอเอ ประเทศไทย นอกเสียไปจากการผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และเอกสารที่ใช้กำกับอื่นที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่มีสิทธิจะได้รับ

ไม่มีส่วนใดในสัญญานี้ที่จะเป็นการให้การรับรองของเราว่าโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ/หรือ บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะสามารถใช้ได้ในพื้นที่ทางกายภาพอื่นหรือในอาณาเขตอื่นนอกไปจากประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และเอกสารที่ใช้กำกับอื่น (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเงื่อนไขการใช้งาน คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และรายละเอียดสิทธิประโยชน์) และการใช้งานบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะถูกกำกับและตีความโดยกฎหมายไทย

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือส่วนใดของเอกสารที่ใช้กำกับใดซึ่งถูกพบว่าเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้ ข้อกำหนดนั้นหรือส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอกสารที่ใช้กำกับจะถูกถือว่าได้แยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอกสารที่ใช้กำกับนั้นและส่วนที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอกสารที่ใช้กำกับอื่นนั้น ตามแต่กรณีจะมีผลโดยสมบูรณ์และส่งผลกระทบและบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ประโยชน์จากการส่งเสริมการขายอื่น ๆ  ส่วนลดพิเศษ การแข่งขัน ข้อเสนอพิเศษ ฯลฯ อาจได้รับการเสนอเป็นครั้งคราว จากเรา จากพันธมิตรธุรกิจของเราหรือบริษัทในเครือ ในกรณีที่มีข้อเสนอดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นอาจถูกใช้บังคับซึ่งอาจมีการแจ้งผ่านไปรษณีย์ อีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเว็บไซต์ของเอไอเอ ประเทศไทยหรือด้วยวิธีการอื่น

9.2 วิธีที่เราจะติดต่อสื่อสารกับท่านและความยินยอมในการใช้การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านให้ความยินยอมที่จะรับเอกสารและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านและการนัดหมายอื่นที่ท่านมีกับเราโดยการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมลล่าสุดของท่านที่มีอยู่ในบันทึกของเราและยินยอมให้เราปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านยังให้ความยินยอมแก่เราให้ติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงข้อเท็จจริงว่าข้อมูลบางอย่างสามารถหาได้โดยผ่านไฮเปอร์ลิงก์หรือโดยการเข้าถึงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในการสื่อสาร ท่านรับทราบว่าความยินยอมและการอนุญาตเหล่านี้จะใช้บังคับได้เต็มที่เท่าที่กฎหมายอนุญาตและจัดหาข้อมูลให้แก่ท่านตามความยินยอมและการอนุญาตเหล่านี้

เราจะมีสิทธิเป็นครั้งคราวที่จะติดต่อท่านผ่านการส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่นอีเมล) ไปรษณีย์ การส่งข้อความทางโทรศัพท์ การส่งรูปภาพทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ แฟกซ์ และด้วยวิธีการสื่อสารรูปแบบอื่น (ผ่านเลขหมายโทรศัพท์ใดของท่าน ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนในประเทศไทยหรือที่อื่น) ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกภาพและการร่วมโครงการของท่าน ท่านรับรู้ว่าสำเนาของเอกสารและข้อมูลอาจไม่สามารถถูกส่งมอบให้แก่ท่านและท่านจะต้องตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความยินยอมเหล่านี้ ในบางสถานการณ์เราอาจจะส่งสำเนาเอกสารและข้อมูลไปให้แก่ท่าน

การแจ้งหรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านอาจได้รับการอัพเดตในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พอร์ทัล อุปกรณ์ออนไลน์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) ไปรษณีย์ การส่งข้อความทางโทรศัพท์ การส่งรูปภาพทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ แฟกซ์ และวิธีการสื่อสารทางอื่น (โดยหมายเลขโทรศัพท์ของท่านไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือที่อื่น) ไปยังที่อยู่ที่ได้รับการการบอกกล่าวเป็นลายลักษ์อักษรเป็นครั้งคราว

เราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมที่จะส่งคำบอกกล่าว การแจ้ง และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านถึงเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ แต่เราจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายในการติดต่อสื่อสาร โดยจะถือว่าเราได้ส่งคำบอกกล่าว การแจ้งหรืออื่น ๆ แล้ว เมื่อได้ถูกอัพโหลดลงไปในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเมื่อได้มีการส่งอีเมลหรือไปรษณีย์ไปยังที่อยู่สุดท้ายที่ท่านได้แจ้งแก่เราสำหรับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่านจะมีความรับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อ ซึ่งประกอบไปด้วยที่อยู่อีเมล และที่อยู่ที่จะส่งไปรษณีย์ และทำการยืนยันว่าที่อยู่อีเมลของท่านเป็นปัจจุบันและไม่ได้ถูกปิดกั้นและการติดต่อสื่อสารจากเราไม่ได้ถูกกรองหรือถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่ท่านไม่อาจเห็นได้ เพื่อที่เราจะสามารถส่งเอกสารและข้อมูลไปให้แก่ท่านได้ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดต่อการไม่สามารถส่งคำแจ้งเตือนในกรณีที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น

9.3 การเปิดเผยข้อมูล

โดยสรุปแล้วเราเก็บข้อมูลที่มีลักษณะส่วนบุคคลและมีความอ่อนไหวในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งรวมไปถึงเมื่อมีการลงทะเบียน เมื่อท่านทำการติดต่อเรา เมื่อท่านทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือใช้หรือขอผลิตภัณฑ์หรือการบริการจากเราหรือพันธมิตรธุรกิจของเรา ตัวอย่างของชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่อ่อนไหวที่เราเก็บเช่น ชื่อและรายละเอียดที่อยู่ของท่าน ข้อมูลที่ระบุตัว (เช่น วันเกิด) เชื้อชาติ และข้อมูลรายละเอียด (เพศ อายุ ฯลฯ) และสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราอันได้แก่ การติดต่อระหว่างเรากับท่านผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือออนไลน์ ดังนี้ท่านตกลงว่าข้อมูลที่ท่านให้มาใช้ในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นการให้โดยสมัครใจเพื่อการเป็นสมาชิกและการร่วมในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เอไอเอ ประเทศไทย(และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยให้รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทในเครือ) ยังสามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะทำกิจกรรมทางการตลาดที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน รวมไปถึง(โดยไม่จำกัดอยู่เพียง) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และพันธมิตรธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ การสื่อสารอาจทำอย่างต่อเนื่องโดยโทรศัพท์ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมลหรือป๊อปอัพ) ออนไลน์ (ประกอบไปด้วยเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ) และวิธีอื่น ก่อนที่จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อทำการตลาด เราจะต้องได้รับคำยินยอมจากท่านและต้องภายหลังจากที่เราได้รับคำยินยอมดังกล่าวที่เราจะใช้และ/หรือจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด ถ้าท่านไม่ปรารถนาที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงโปรดแจ้งแก่เราทันทีตามความเหมาะสม (เช่นแจ้งในใบสมัคร โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกการติดต่อสื่อสารหรือติดต่อเราที่เบอร์ 1581 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอไอเอ ประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือทางการแพทย์ที่ท่านให้แก่เราอันเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะไม่ถูกส่งให้แก่ตัวแทนหรือฝ่ายเรียกร้องสิทธิของเอไอเอ ประเทศไทยและดังนั้นจะไม่ถูกใช้ในการรับประกันภัยในอนาคตหรือการตัดสินใจฟ้องร้อง ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด เอไอเอ ประเทศไทยจะไม่ถูกถือว่าได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันและการฟ้องร้อง นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของท่านที่จะต้องเปิดเผย ท่านจะยังคงมีหน้าที่ที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ในส่วนที่อาจเกี่ยวข้องกับการสมัครเพื่อประกันในอนาคต การเปลี่ยนแปลงการประกันในปัจจุบันหรือการเรียกร้องค่าประกันจากการประกันภัยกับเอไอเอ ประเทศไทย

9.4 การทุจริต/ การฉ้อฉล/ การบิดเบือน/ การละเมิดเอกสิทธิ์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

สมาชิกภาพและการร่วมในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านจะอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อมีการตรวจพบความไม่สุจริต การฉ้อฉล หรือการบิดเบือนหรือการละเมิดต่อโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านอาจถูกยกเลิกและปัญหาดังกล่าวอาจถูกส่งไปให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นี้อาจตกเป็นเป็นโมฆะและเราอาจดำเนินการอื่นตามสิทธิทางกฎหมายของเรา

ถ้าการกระทำหรือไม่กระทำของท่านเป็นการไม่สุจริตหรือฉ้อฉลหรือเป็นการละเมิดต่อสิทธิเอกสิทธิ์ในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือในกรณีที่การไม่สุจริตหรือฉ้อฉลหรือวิธีการหรือการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมโดยท่าน สมาชิกคนใดในครอบครัวของท่านหรือบุคคลใดที่กระทำในนามของท่านหรือตนเองที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เกิดขึ้นสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในโครงการนี้จะสิ้นสุดลงหรือถูกริบไป สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่านอาจถูกยกเลิกและท่านอาจต้องคืนเงินที่เราชำระไปแล้วและสิทธิประโยชน์ที่เรามอบให้ หรือที่หุ้นส่วนของเราเป็นฝ่ายชำระหรือมอบให้ (หรือที่ชำระหรือมอบโดยคู่กรณีอื่นภายใต้คำสั่งของเรา) อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมไม่สุจริตหรือที่เกิดจากจากการกระทำของท่านหรือของครอบครัวของท่านหรือบุคคลอื่นที่กระทำในนามของท่านหรือตนเอง

9.5 ข้อยกเว้นความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด รวมไปถึงผลของการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการงดเว้นกระทำการหรือที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ผู้แทน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา พันธมิตรธุรกิจหรือบุคคลอื่นที่ตามกฎหมายกำหนดให้รับผิด เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าสภาพใดที่ท่าน ผู้รับประโยชน์ของท่านหรือบุคคลที่สามอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยการตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ท่าน ผู้รับสิทธิประโยชน์ของท่าน และบุคคลที่สามจะไม่เรียกให้ เอไอเอ ประเทศไทย ต้องรับผิดใด ๆ

ความรับผิดทั้งหมดของ เอไอเอ ประเทศไทย และ/หรือพันธมิตรธุรกิจและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ผู้แทน ที่ปรึกษาและ/หรือผู้รับเหมาขององค์กรดังกล่าวต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องหรือค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดทางตรง ทางอ้อม พิเศษ หรือในเชิงลงโทษ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การขาดกำไร และการสูญเสียโอกาส) ใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับท่านหรือท่านต้องประสบที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เอกสารที่ใช้กำกับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ไม่ว่าเราจะมีการควบคุมเหนือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นหรือไม่) รวมไปถึงการเลิกหรือระงับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน การเลิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และ/หรือการเลิกประโยชน์ใดก็ตามกับพันธมิตรธุรกิจ จะได้รับการยกเว้นสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดนี้จะถูกใช้บังคับแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งว่าความรับผิด การสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะหรืออาจส่งผล เอไอเอ ประเทศไทย และ/หรือพันธมิตรธุรกิจและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ผู้แทน ที่ปรึกษาและ/หรือผู้รับเหมาขององค์กรดังกล่าวปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และสิทธิประโยชน์ ถ้า เอไอเอ ประเทศไทย และ/หรือพันธมิตรธุรกิจมีความรับผิดต่อท่านไม่ว่าในทางใด ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่เพียงการจัดสรรคะแนนและสถานะของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นจำนวนตามแต่ที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมตามเหตุที่การเรียกร้องเกิดขึ้น

เท่าที่บังคับได้ตามกฎหมาย เอไอเอ ประเทศไทย ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับ (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันการมีอยู่ ราคา ความพึงพอใจต่อคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ข้อมูลใด ซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการสิทธิประโยชน์ หรือข้อมูลที่ได้รับตลอดโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือการติดต่อระหว่างท่านกับหุ้นส่วนของเราและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามตลอดโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดต่อความขัดข้องของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือต่อความล่าช้าหรือการที่ไม่สามารถที่จะมอบสิทธิประโยชน์เนื่องจากการเกิดจากสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมของ เอไอเอ ประเทศไทย รวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) ความล้มเหลวของผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามรายใด การปิดร้านค้า การประท้วงหรือข้อพิพาทในทางอุตสาหกรรม เหตุสุดวิสัย อุทกภัย สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความไม่พร้อม สงคราม การสู้รบ (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่) การก่อการร้าย การกบฏ การปฏิวัติ ความไม่สงบ การรัฐประหารโดยทหารหรือการยึดอำนาจหรือการยึดทรัพย์หรือการก่อความไม่สงบ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงเว็บไซต์ของหุ้นส่วนของเรา) ที่เราได้จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ ช่องทางการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ของเราถูกจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกสบายของท่าน การรวบรวมเว็บไซต์เหล่านั้นไว้ไม่ได้หมายถึงว่าเราได้รับรองหรือได้รับการยอมรับจากเรา เราไม่ได้มีการควบคุมเหนือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดอันเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น

ท่านจะต้องประเมินและรับความเสี่ยงที่ตามมาจากใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดและได้รับมาผ่านเว็บไซต์ของเรา/บุคคลที่สาม (รวมไปถึงพันธมิตรธุรกิจ) เราจะไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ของท่านหรือการไม่สามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา/บุคคลที่สาม (รวมถึงหุ้นส่วน) ลิงก์ และ/หรือใช้งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ  (รวมไปถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียง การออกกำลังกาย และเคล็ดลับการออกกำลังกาย และ ข้อมูลที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นหรือคลิปวีดีโอ) ที่เตรียมไว้ในเว็บไซต์ ช่องทางการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ของเรา รวมไปถึงข้อความ รูปถ่าย รูป ภาพประกอบ กราฟิก เสียง วีดีโอ และคลิปเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้ถูกจัดเตรียมสำหรับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ในขณะที่เรา (รวมไปถึงบริษัทที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นของเราและบริษัทร่วมทุนกับหุ้นส่วนหรือบริษัทในเครือ) พยายามที่จะทำให้เนื้อหาของสิ่งต่าง ๆ มีความถูกต้อง ความผิดพลาดหรือการละเลยอาจเกิดขึ้นและเราจะไม่ยอมรับความรับผิดใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

เราแนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านก่อนที่จะตกลงที่จะทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายที่ท่านอาจได้รับจากโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จากเว็บไซต์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เราไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทางการแพทย์และไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย ตรวจสอบ หรือรักษาอาการทางการแพทย์ชนิดใดทั้งสิ้น หรือสามารถพิจารณาถึงผลกระทบของการออกกำลังกายประเภทใดต่อเงื่อนไขทางการแพทย์ โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่ได้ประสงค์ที่จะมาแทนที่คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ การวินิจฉัย การรักษาหรือการจัดการการรักษาที่ตามมาหลังการประเมินในกรณีที่ผลออกมาว่ามีความผิดปกติทางการแพทย์เกิดขึ้น ไม่มีการแนะนำใดที่มีความมุ่งหมายให้เป็นคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ ถ้าท่านมีคำถามที่เกี่ยวกับสุขภาพ โปรดติดต่อหรือพบกับผู้ดูแลทางการแพทย์ของท่านหรือแพทย์ของท่านตามสมควร ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผู้ดูแลทางการแพทย์หรือแพทย์ประจำตัวท่านทันที

ท่านได้ให้ความยินยอมว่ากิจกรรมกีฬาของท่านมีลักษณะบางประการและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บทางกายหรือการเสียชีวิตและท่านสมัครใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่ท่านอาจรับรู้หรือไม่รับรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมแม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกก่อให้เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการหรือประมาทเลินเล่อของเราหรือโดยการกระทำ การไม่กระทำหรือความประมาทเลินเล่อของผู้อื่น (รวมไปถึงหุ้นส่วน) ท่านยอมรับว่าเราจะไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล จัดเตรียม หรือดำเนินการการแข่งขัน การประกวด กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นกลุ่มหรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่อาจทำให้ท่านได้คะแนน

ถ้าท่านเริ่มรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการไม่สบายในช่วงเวลาใดภายหลังพยายามออกกำลังกาย โปรดหยุดการออกกำลังกายทันทีและโปรดขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของท่าน โปรดอย่าเมินเฉย หลีกเลี่ยงหรือชักช้าในการรับคำปรึกษาทางการแพทย์หรือสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของท่านด้วยเหตุจากสิ่งที่ท่านอ่านพบในเว็บไซต์ ช่องทางการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ใดของเรา การวิจัยทางด้านสุขภาพและการออกกำลังกายล่าสุดอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลที่เรามอบให้ ข้อมูลอาจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของของการค้นพบหรือความก้าวหน้าล่าสุด เราจะไม่มีความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจากการทำหรือเข้าร่วมในการออกกำลังกายหรือโครงการสุขภาพของท่าน ซึ่งข้อมูลได้ถูกมอบให้หรือแบ่งปันแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ ช่องทางการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

เราจะไม่มีความรับผิดต่อความตาย การบาดเจ็บหรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการโดยทั่วไปหรือจากการจัดหาสิทธิประโยชน์หรือการบริการหรือจากการสูญเสีย การลักขโมยหรือความเสียหายของประโยชน์ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงบัตรกำนัล)

ท่านอาจจะมีภาระที่จะต้องเสียภาษีหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยจากการเข้าร่วมหรือใช้งานโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่านควรที่จะรับคำปรึกษาด้านการเงินและภาษีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะอาจได้รับจากโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยที่ เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดต่อผลกระทบทางการเงินหรือภาษีที่อาจเกิดขึ้น เอไอเอ ประเทศไทย สงวนสิทธิที่จะให้รายละเอียดทั้งหมดของสิทธิประโยชน์ที่คงค้างและเรียกคืนของสมาชิกแก่เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ เอไอเอ ประเทศไทย จะไม่มีความรับผิดทั้งหมดในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สรรพากรในเรื่องดังกล่าว

โปรดดูข้อกำหนดในการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอไอเอ ประเทศไทย และเอกสารที่ใช้กำกับอื่นที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

9.6 สมาชิกพิเศษ

ภายใต้ดุลพินิจของเรา เราอาจเลือกเลือกบุคคลธรรมดาคนใดและเสนอสมาชิกพิเศษในโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ให้พวกเขาเป็นครั้งคราว ในสถานการณ์ดังกล่าวบุคคลนั้นจะถูกถือว่าได้ผ่านเกณฑ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่เราเป็นผู้ตัดสินสำหรับสมาชิกพิเศษตามแต่ดุลพินิจของเรา เราอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิก ข้อกำหนดที่จะต้องเอาประกันภายใต้กรมธรรม์ของเอไอเอ ประเทศไทยหรือข้อกำหนดอื่นของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามแต่ดุลพินิจของเรา บุคคลธรรมดาที่ถูกเลือกจะได้รับข้อเสนอสมาชิกพิเศษและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกพิเศษหรือไม่จะเป็นไปตามดุลพินิจของเอไอเอ ประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับกับสมาชิกพิเศษดังกล่าว เว้นเสียแต่ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่สอดคล้องกับข้อ 9.6 นี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้อ 9.6 นี้จะนำมาใช้บังคับในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน ในกรณีที่มีการเสนอสมาชิกพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นอาจถูกใช้บังคับผ่านการแจ้งเตือนในเว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไปรษณีย์ อีเมล ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หรือวิธีการอื่นตามแต่ดุลพินิจของ เอไอเอ ประเทศไทย โดยเราสงวนสิทธิที่จะเลิก ระงับ ยกเลิก ปิดการใช้งาน เรียกคืนหรือเพิกถอนสมาชิกพิเศษที่เสนอเมื่อใดก็ได้

ในขณะที่บุคคลธรรมดามีสมาชิกพิเศษกับ เอไอเอ ประเทศไทย พวกเขาจะไม่มีสิทธิสำหรับส่วนลดในเบี้ยประกันหรือการคืนเงินซึ่งอาจมีอยู่ในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อย่างไรก็ตาม บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับสมาชิกพิเศษอาจเลือกที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกพิเศษ และสมัครเป็นสมาชิกแบบทั่วไปและในกรณีดังกล่าว ถ้าได้รับการอนุมัติ บุคคลธรรมดานั้นจะมีสิทธิที่จะได้รับส่วนลดหรือการคืนเงินซึ่งอาจมีให้แก่สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป

โดยไม่มีการตัดสิทธิ เอไอเอ ประเทศไทย ในการเลิกสัญญาหรือสิทธิอื่นที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือสิทธิภายใต้กฎ ข้อกำหนด นโยบาย ขั้นตอนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หากตัวแทนที่ได้รับเลือกหรือบุคคลธรรมดาที่ได้รับเลือกจากพันธมิตรธุรกิจของเราได้รับการมอบสมาชิกพิเศษ สมาชิกพิเศษจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น : การเลิกธุรกิจ; การถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย; การยุติการเป็นตัวแทนของนายหน้า (ตามแต่กรณี) ที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเอไอเอ ประเทศไทย; การเกษียณ; ความตาย เอไอเอ ประเทศไทย สงวนสิทธิและมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลิกหรือระงับสมาชิกพิเศษในเวลาใดก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นจะมีผลบังคับกับสมาชิกพิเศษอยู่ต่อไป และกฎเกณฑ์ นโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งใช้บังคับกับสมาชิกพิเศษอาจถูกปรับใช้ ดำเนินการ หรือแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยฝ่ายเรา

9.7 สิทธิของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รายละเอียดสิทธิประโยชน์ และเอกสารอื่นซึ่งออกโดยเราที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ไม่ได้มุ่งหมายให้ และไม่ทำให้บุคคลใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีสิทธิที่จะใช้สิทธิในข้อกำหนดข้อใด

9.8 การแยกออกมา

ถ้าข้อกำหนดข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือได้รับการตัดสินให้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้โดยศาลหรือตุลาการ ข้อกำหนดที่เสียไปจะถูกแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และจะกลายเป็นไม่มีผลบังคับเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องแก้ไขข้อกำหนดที่เหลือ และจะไม่มีผลกระทบไม่ว่าในกรณีใดต่อสภาพของหรือความมีอยู่หรือการใช้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

9.9 การสละสิทธิ

ไม่มีการล้มเหลวหรือความล่าช้าของ เอไอเอ ประเทศไทย ในการดำเนินการบังคับใช้สิทธิ อำนาจหรือสิทธิพิเศษใดที่จะทำให้เสียไปซึ่งสิทธิในสิ่งเดียวกันหรือดำเนินการนั้น เนื่องจากการสละสิทธิในสิ่งเดียวกันนั้นหรือการที่ดำเนินการบังคับใช้สิทธิ อำนาจหรือสิทธิพิเศษครั้งเดียวหรือบางส่วนจะไม่เป็นการห้ามไม่ให้กระทำการบังคับใช้สิทธิอย่างเดียวกันหรือการบังคับใช้สิทธิ อำนาจหรือสิทธิพิเศษอื่น

9.10 กฎหมายและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านและ เอไอเอ ประเทศไทย จะถูกบังคับโดยกฎหมายไทย โดยการเข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ท่านตกลงที่จะส่งข้อพิพาทไปยังศาลไทย

ถ้าข้อกำหนดและเงื่อนไขภาคภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอื่น หรือมีความหมายขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นหรือการแปลเป็นภาษาอื่น ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท เอไอเอ ประเทศไทย สงวนสิทธิที่จะชี้ขาด

10. คำนิยามและการตีความ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นอกเสียจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หัวข้อถูกใส่ไว้เพียงเพื่อความสะดวกเท่านั้น

และจะไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้:

คำศัพท์ ความหมาย
เอไอเอ ประเทศไทย หมายถึง บริษัท เอไอเอ จำกัด และ/หรือบริษัทลูกที่เกี่ยวข้องและบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หมายถึงตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หมายถึง โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่เสนอและดำเนินการโดยหรือในนามของ เอไอเอ ประเทศไทย โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นโครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาพซึ่งสนับสนุนให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทน โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พิสูจน์แล้วว่าได้นำท่านไปสู่เส้นทางสุขภาพที่ดีขึ้น: ท่านได้รู้จักกับสุขภาพของท่าน เรียนรู้ที่จะพัฒนาสุขภาพและพึงพอใจกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เว็บไซต์ของ โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่ vitality.aia.co.th และ/ หรือ โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พอร์ทัล ของเรา
คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หมายถึง คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อที่จะนำเสนอบริการและสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ภายใต้โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยมีความจำเป็นที่ทาง เอไอเอ ประเทศไทย จะต้องเก็บ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะให้คำชี้แจงว่าเหตุใดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถึงถูกเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้อย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกมอบให้ใคร ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บจากใครและจะเข้าดู ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ อย่างไร คำชี้แจงนี้จะมีไว้ให้ท่านในหรือก่อนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (และเป็นครั้งคราว) ในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
สิทธิประโยชน์ หมายถึง ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ การคืนเงิน และประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการที่พันธมิตรธุรกิจของเราเป็นผู้เสนอเป็นครั้งคราวและมีให้แก่สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตลอดโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ข้อมูลที่กำหนดกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการใช้งานและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะมีอยู่ที่เว็บไซต์เอไอเอ ไวทัลลิตี้
นายหน้า นายหน้า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และพันธมิตรธุรกิจธนาคารของ เอไอเอ ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร ค่าธรรมเนียมที่ถูกคิดเพื่อเปลี่ยนบัตรที่สูญหายหรือเสียหาย
กรมธรรม์ประกันกลุ่ม หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัยเดี่ยวสำหรับองค์กรหนึ่ง (เพื่อกลุ่มคนในองค์กรนั้น) ของเอไอเอ ประเทศไทย เพื่อประกันชีวิตหรือสุขภาพของกลุ่มคนเฉพาะ เช่น กลุ่มของลูกจ้าง
ปีสมาชิก ระยะเวลา 12 เดือนเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ของท่าน ข้อยกเว้นของระยะเวลานี้จะถูกกำหนดอย่างชัดแจ้งโดย เอไอเอ ประเทศไทย
พันธมิตรธุรกิจ หมายถึง ร้านค้าปลีก สมาคม หรือบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สำนักงานหรือองค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิทธิประโยชน์เป็นรางวัลในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้และเป็นผู้อนุญาตให้สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ นำคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน หุ้นส่วนธุรกิจเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่แยกออกมาและเป็นอิสระจาก เอไอเอ ประเทศไทย
สิทธิประโยชน์ของพันธมิตรธุรกิจ หมายถึง ส่วนลด รางวัล ประโยชน์ สิทธิประโยชน์ การคืนเงิน สินค้าและ/หรือบริการที่ให้แก่สมาชิกผ่านทางโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่เสนอโดยพันธมิตรธุรกิจของเรา
การคืนเงินของพันธมิตรธุรกิจ ส่วนลดที่ท่านอาจมีสิทธิได้รับจากพันธมิตรธุรกิจแต่ละรายซึ่งอาจอยู่ในรูปของการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเช็คหรือคูปองหรือบัตรกำนัลหรือวิธีอื่น ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่ ตามดุลพินิจของเราเป็นครั้งคราว
คะแนน/ คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คะแนนที่ให้แก่สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เมื่อได้ทำกิจกรรมสุขภาพแต่ละชนิด
เจ้าของกรมธรรม์ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ติดต่อกับ เอไอเอ ประเทศไทยและเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย
สถานะ/ สถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ระดับสถานะสมาชิกของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งสมาชิกสามารถบรรลุถึงได้ตามจำนวนคะแนนซึ่งสมาชิกอาจได้รับและสะสมมาระหว่างปีสมาชิก ระดับของสถานะได้แก่ บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทินัม โดยที่สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะเริ่มต้นที่ระดับบรอนซ์และสามารถเลื่อนระดับไปยังระดับแพลทินัมเมื่อได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ
สถานะขั้นต่ำ คะแนนขั้นต่ำซึ่งสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะต้องได้และสะสมในปีสมาชิกหนึ่งก่อนที่จะเลื่อนระดับไปยังอีกสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้หนึ่ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และถ้าเป็นไปได้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นซึ่งบังคับใช้กับการร่วมในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้รวมไปถึง (ถ้าเป็นไปได้) และไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อกำหนดการใช้งานของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเอไอเอ ไวทัลลิตี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ข้อมูลสิทธิประโยชน์และกฎเกณฑ์ของการส่งเสริมการขายเอไอเอ ไวทัลลิตี้
ท่าน หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งสมัครและได้รับสมาชิกภาพในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ข้อมูลได้รับการปรับปรุงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559